Cel: osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1. roku kierunku lingwistyka stosowana (z językiem wiodącym angielskim) oraz filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną.


Celem zajęć jest osiągnięcie stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku lingwistyka stosowana z wiodącym językiem angielskim (1 rok studiów licencjackich).

Kurs obejmuje treści związane z rozwijaniem podstawowych sprawności językowych w zakresie język niemieckiego, przewidziany jest dla studentów kierunku, lingwistyka komputerowa rok .1, kierunek lingwistyka stosowana.

Kurs "Podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego" obejmuje zagadnienia programowania na przykładzie języka C# w środowisku .NET dla studentów specjalności "Lingwistyka komputerowa" (I rok). Zajęcia obejmują miniwykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem MS VisualStudio 2019. Omawiane tematy: (0) Czym jest programowanie?, (1) Wejście i wyjście z konsoli, (2) Zmienne i typy zmiennych, (3) Operatory, (4) Operatory binarne i binarny system liczbowy, (5) Instrukcje warunkowe, (6) Pętle iteracyjne, (7) Literały i komentarze, (8), Tablice, (9) Struktury jako typ danych złożonych, (10) Podprogramy i przekazywanie zmiennych, (11) Pliki i strumienie, manipulowanie łańcuchami tekstów, (12) Interfejs graficzny GUI.

Cel zajęć:

– poznanie podstaw węgierskiego systemu leksykalnego;

– poznanie podstaw węgierskiego systemu gramatycznego;

– nabycie podstawowych kompetencji językowych umożliwiających udział w komunikacji w języku węgierskim: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się), pisania;

– zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie kontekstu pragmatycznego i kulturowego języka;

– osiągnięcie poziomu językowego A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Wykład ze składni języka niemieckiego, przeznaczony dla studentów kierunku lingwistyka stosowana z wiodącym językiem niemieckim (1 rok studiów licencjackich)