UWAGA: W środę 3. czerwca w godz. 22:00-23:00 platformy Moodle UAM będą czasowo niedostępne z powodu zaplanowanych prac konfiguracyjnych w celu zwiększenia wydajności serwerów przed sesją egzaminacyjną.

Logo Platformy E-learningowej UAM



  Available courses

  Wykład dedykowany studentkom i studentom II roku II stopnia WSE UAM.

  Wykład z ma na celu poznanie anatomii i fizjologii układu nerwowego. Podczas wykładu omówione zostaną:

  1. Podział układu nerwowego ze względu na budowę i funkcję

  2. Budowa i funkcje komórki nerwowej; pobudliwość i pobudzenie, działanie synapsy

  3. Rdzeń kręgowy jako narząd przewodzenia – budowa, funkcje, znaczenie

  4. Reakcja organizmu na bodźce. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe

  5. Budowa i funkcja mózgu

  6. Środowisko wewnętrzne organizmu i jego kontrola – układ autonomiczny

  7. Mózg – umysł, świadomość i zachowanie – biologiczne podstawy emocji

  8. Kontrolująca, regulująca i stymulująca rola układu nerwowego w procesie ontogenezy człowieka


  Andragogika i gerontologia łączą wiedzę dotyczącą problemów różnych faz dorosłości człowieka i wyzwań jej ostatniej fazy - starości.  Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej: teorii uczenia się, uczestnictwa edukacyjnego, potencjału oraz ograniczeń rozwojowych  ludzi dorosłych w różnych fazach życia, a w szczególności w fazie późnej dorosłości, edukacji formalnej, pozaformalnej  i nieformalnej,  systemu wspomagania seniorów, współczesnych wyzwań andragogiki i gerontologii.

  Konwersatoria z andragogiki i gerontologii rozwijają umiejętności projektowania i realizowania działań wspierających rozwój  osób dorosłych niezależnie od wieku, zapoznają z problemami rozwojowymi w każdej fazie dorosłości, budzą świadomość postaw prezentowanych wobec osób starszych w społeczeństwie, motywują do uczenia się przez całe życie, przygotowują do pracy edukacyjnej z seniorami


  Kurs przygotowany dla studentów przedmiotu Animacja środowisk lokalnych, realizowanego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

  Celem kursu jest przybliżenie wiedzy z zakresu animacji środowisk lokalnych, a także tworzenia i realizacji projektów społecznych.

  Kurs dla studentów II roku I stopnia pedagogiki, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim. 

  Kurs dla studentów II roku I stopnia, pedagogiki, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm

  Celem kursu realizowanego w formie zdalnej jest wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowych zagadnień, pojęć i instytucji prawa dotyczących osób z niepełnosprawnością zapewniających im ochronę i wieloaspektowe wsparcie (opiekuńcze, medyczne, społeczne, edukacyjne) oraz   uzyskanie przez studenta umiejętności pracy z tekstem prawnym, interpretacji jego przepisów I rozwiązywania zadanych problemów (kazusowych)

  Cele przedmiotu:

  • przygotowanie uczestników do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego, coacha kariery, specjalisty kierującego rozwojem pracowników
  • nabycie umiejętności interpersonalnych wymaganych przy kierowaniu karierą
  • zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pracy coacha kariery, które skutecznie mogą stosować w świadomym planowaniu i realizacji coachingowych procesów rozwoju kariery zawodowej
  • nabycie umiejętności  prowadzenia indywidualnych i grupowych procesów coachingowych opartych o metody i narzędzia coachingowe
  • przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego
  • zapoznanie studentów z metodami coachingowymi,  w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów doradztwa zawodowego i personalnego

  4 pkt ECTS


  Treści realizowane w ramach kursu stanowią podstawę do podejmowania aktywności diagnostycznej.

  Uwarunkowania procesu diagnostycznego - założenia teoretyczne, geneza i rozwój, główne pojęcia, etapy, typy diagnozy psychopedagogicznej, obszary i cele diagnozy; kontakt diagnostyczny – błędy i techniki budowania kontaktu. Techniki i narzędzia w diagnozie psychopedagogicznej. Diagnoza funkcjonalna - badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka z niepełnosprawnością. 

  Zagadnienia dotyczące diagnozowania, oceny funkcjonowania i konstruowania programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

  Pełna nazwa przedmiotu:

  • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Problematyka wczesnej diagnozy ukierunkowanej na nieprawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego małego dziecka. Ryzyko niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej- współwystępowanie różnorodnych czynników ryzyka. Metody wczesnego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Wczesna interwencja komunikacyjna. Dokumentacja zajęć z WWR, konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Wykład dotyczy problematyki ryzyka rozwojowego, jego czynników i zależności między nimi. Omówione zostaną wczesne symptomy niespecyficznych problemów w  rozwoju. W przebiegu trudności rozwojowych obserwuje się ryzyko w obszarze przebiegu procesu kształtowania się więzi przywiązaniowej. Zostanie omówiona metoda videotreningu ukierunkowana na promocję bezpiecznej więzi. Studenci poznają również inne metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym jego przebiegiem  a w dalszej perspektywie- niepełnosprawnością ruchowa i intelektualną.

  Jako przykład sytuacji zagrożenia niepełnosprawnością omówione zostanie mózgowe porażenie dzieciece.

   Wykład obejmuje zagadnienia związane z  problematyką wczesnej diagnozy ukierunkowanej na nieprawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego małego dziecka. Poruszone zostaje pojęcie ryzyka niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej- współwystępowanie różnorodnych czynników ryzyka. Omówione zostają zasady rozwoju psychomotorycznego a studenci są uwrażliwiani na przejawy nieprawidłowości rozwojowych u dzieci. Zostaje zaakcentowana rola relacji przywiązaniowej jako fundamentalnej dla prawidłowego przebiegu rozwoju małego dziecka, wskazane zostaną czynniki ryzyka w tym obszarze. Omówiony zostanie videotrening jako metoda promowania bezpiecznej więzi, której zastosowanie jest szczególnie istotne w odniesieniu do dzieci z grupy ryzyka rozwojowego. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi metodami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o nieprawidłowym przebiegu rozwoju. Jako przykład splatania się nieprawidłowości wynikających z przyczyn rozwojowych i konsekwencji odzwierciedlających się w środowiskowych oddziaływaniach wybrano mózgowe porażenie dziecięce. Poruszone zostaną też problemy rodziny wychowującej dziecko z mózgowym porażeniem. 

  Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności diagnozowania rodziny, m.in.: dostrzeganie i rozumienie procesów rozwojowych zachodzących w rodzinach; dostrzeganie zaburzeń rodzinnych, diagnoza przyczyn i profilaktyka. Ponadto studenci zdobywają kompetencje przygotowujące do pracy rodziną: z zakresu prowadzenia konsultacji rodzinnych, podstaw pracy doradczej i interwencyjnej, a także uczą się rozumieć własny przekaz intergeneracyjny oraz znaczenie krytycznych wydarzeń życiowych w biegu życia rodziny.

  Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności diagnozowania rodziny, m.in.: dostrzeganie i rozumienie procesów rozwojowych zachodzących w rodzinach; dostrzeganie zaburzeń rodzinnych, diagnoza przyczyn i profilaktyka. Ponadto studenci zdobywają kompetencje przygotowujące do pracy rodziną: z zakresu prowadzenia konsultacji rodzinnych, podstaw pracy doradczej i interwencyjnej, a także uczą się rozumieć własny przekaz intergeneracyjny oraz znaczenie krytycznych wydarzeń życiowych w biegu życia rodziny.

  Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z panującymi trendami na rozwijającym się rynku usług w zakresie doradztwa personalnego oraz merytoryczne i metodyczne przygotowanie do wykonywania zawodu: doradcy personalnego i konsultanta HR.

  Celem wykładów jest również: zrozumienie istoty doradztwa personalnego; omówienie głównych obszarów działania doradcy personalnego; określenie kompetencji doradcy personalnego oraz możliwości jego specjalizacji; poznanie zakresu i metod pracy doradcy personalnego.

  4 pkt. ECTS

  Na zajęciach studenci zapoznają się z zasadą niedyskryminacji: prawem do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Porozmawiamy o istocie dyskryminacji, jak ją rozpoznać i pokonywać, co na ten temat mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie instytucje pomagają stosować zasadę równego traktowania i chronić przed dyskryminacją. Przedyskutujemy wątki obecne w debacie publicznej i pojęcia jak gender, seksizm, rasizm, homofobia. Na koniec przeanalizujemy kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru.

  Warunki zaliczenia:

  - obecność na zajęciach

  - praca zaliczeniowa (opis projektu polegającego na interwencji w wybranej sprawie)

   

  Literatura:

  1. Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

  2. Marta Abramowicz (red.), Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa 2011

  3. Magdalena Świder, Mikołaj Wiśniewski (red.), Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016.

  4. J. Cohen, Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec niepełnosprawnych. Wydane i adaptowane przez MPiPS, Warszawa 2013

  5. Iwona Chmura-Rutkowska et. al., Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, tomy 1-3. Wydawnictwo Feminoteka, Warszawa 2016


  Na zajęciach studenci zapoznają się z zasadą niedyskryminacji: prawem do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Porozmawiamy o istocie dyskryminacji, jak ją rozpoznać i pokonywać, co na ten temat mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie instytucje pomagają stosować zasadę równego traktowania i chronić przed dyskryminacją. Przedyskutujemy wątki obecne w debacie publicznej i pojęcia jak gender, seksizm, rasizm, homofobia. Na koniec przeanalizujemy kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru.

  Na zajęciach studenci zapoznają się z zasadą niedyskryminacji: prawem do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Porozmawiamy o istocie dyskryminacji, jak ją rozpoznać i pokonywać, co na ten temat mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie instytucje pomagają stosować zasadę równego traktowania i chronić przed dyskryminacją. Przedyskutujemy wątki obecne w debacie publicznej i pojęcia jak gender, seksizm, rasizm, homofobia. Na koniec przeanalizujemy kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru.

  Kurs zapoznaje studentów z zasadą niedyskryminacji: prawem do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Porozmawiamy o istocie dyskryminacji, jak ją rozpoznać i pokonywać, co na ten temat mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie instytucje pomagają stosować zasadę równego traktowania i chronić przed dyskryminacją. Przedyskutujemy wątki obecne w debacie publicznej i pojęcia jak gender, seksizm, rasizm, homofobia. Na koniec przeanalizujemy kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru.

  Warunki zaliczenia:

  - obecność na zajęciach

  - praca zaliczeniowa (referat)

   

  Literatura:

  1. Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

  2. Marta Abramowicz (red.), Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa 2011

  3. Magdalena Świder, Mikołaj Wiśniewski (red.), Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016.

  4. J. Cohen, Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec niepełnosprawnych. Wydane i adaptowane przez MPiPS, Warszawa 2013

  5. Iwona Chmura-Rutkowska et. al., Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, tomy 1-3. Wydawnictwo Feminoteka, Warszawa 2016


  Przedmiot podejmuje temat relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym oraz napięcia powstającego na linii środowisko-ekonomia-sprawiedliwość społeczna. Charakteryzuje najważniejsze wyzwania środowiskowe takie jak ocieplanie się klimatu, kurczące się zapasy wody, jałowienie gleby, zanieczyszczenie środowiska przez odpady produkcyjne i z gospodarstw domowych; omawia rolę człowieka w powstawaniu tych zagrożeń oraz w ich przeciwdziałaniu. Przedstawia koncepcję zrównoważonego rozwoju, ekologii głębokiej (humanistycznej) oraz wynikające z wdrażania tych idei style życia (minimalizm, slow live, zero waste live), jak i polityki lokalne, krajowe i międzynarodowe. Wprowadza pojęcie śladu węglowego, używanego do mierzenia ekologicznego kosztu życia. Przedstawia znaczenie postaw ekologicznych i aktywizmu ekologicznego, a także zachowań konsumenckich na stan środowiska naturalnego i poziom zrównoważenia rozwoju. 

  Edukacja filmowa w pracy pedagoga - na zajęciach poznajemy sposoby wykorzystywania wiedzy o filmie i filmu w pracy pedagogicznej w rożnych specjalnościach.

  W przebiegu zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi z grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotny walor zamieszczanych materiałów stanowią konkretne wskazówki do pracy z osobami z takimi zaburzeniami jak m.in. niepełnosprawność intelektualna, ADHD i inne.  

  Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - problematyka funkcjonowania dziecka z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach placówki przedszkolnej oraz szkolnej, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów,  zagadnienia dot. diagnostyki oraz oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych  -  dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami narządów zmysłu i inne. 

  Zagadnienia omwiane w trakcie wykładów dotyczą oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych podejmowanych w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem przesłanek prawnych, organizacyjnych, a także merytorycznych. 

  Zajęcia dedykowane studentkom i studentom II roku II stopnia.

  Głównym celem zajęć jest przedstawienie studentom celów i treści edukacji polonistycznej w kontekście wspomagania w zakresie wypowiadania się, dbałości o kulturę języka, początkowej nauki czytania i pisania. Powtórzenie i utrwalenie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku i literaturze niezbędnych w edukacji polonistycznej w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wdrożenie do pracy z dzieckiem w kontekście przygotowania go do odbioru dzieła literackiego (edukacja literacka, praca z utworem prozatorskim i wierszowanym, dobór lektur „szkolnych”).  Przygotowanie do kształtowania umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.


  Emisja głosu (2020/SL) POR, Grupa 1 ,,Dux1, LAB ( Sykulska)
  Zajęcia zdalne

  11-EMGU-11-s Emisja głosu (2020/SL) POR Dux1, gr2 LAB 

  Zajęcia zdalne

  11-EMG-11-n

  Zajęcia zdalne z emisji głosu dla studentów niestacjonarnych.

  Emisja głosu WPiNP gr 1, Zlx 3, KON (niestacjonarne) (2020/SL) (Sykulska)

  Zajęcia zdalne

  Emisja głosu WPiNP gr 1, Zlx 3, KON (niestacjonarne) (2020/SL) (Sykulska)

  Zajęcia zdalne

  11-EGL-11-s 
  Kurs w ramach zajęć zdalnych z emisji głosu dla studentów 1 stopnia WPiNP.

  Przedmiot fakultatywny, konwersatorium o prawach mniejszości seksualnych, na którym studenci zapoznają się ze sposobami praktycznej realizacji, w polityce i edukacji, zasady równego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Treścią fakultetu są m.in. biologiczne i społeczne aspekty płci (płeć biologiczna, płeć kulturowa (gender)), orientacja seksualna, tożsamość płciowa, trans-płciowość. Omawiane też są przykłady i przejawy homofobii i transfobii - jak je rozpoznać i pokonywać. Studenci mogą się dowiedzieć, co na temat praw LGBT+ mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie organizacje i instytucje udzielają wsparcia. W drugiej części zajęć studenci dyskutują kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w obszarze praw osób LGBT+ w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru społecznego, bazując na raportach organizacji pozarządowych takich jak KPH (Kampania Przeciw Homofobii) czy TEA (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).

  Przedmiot fakultatywny, konwersatorium o prawach mniejszości seksualnych, na którym studenci zapoznają się ze sposobami praktycznej realizacji, w polityce i edukacji, zasady równego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Treścią fakultetu są m.in. biologiczne i społeczne aspekty płci (płeć biologiczna, płeć kulturowa (gender)), orientacja seksualna, tożsamość płciowa, trans-płciowość. Omawiane też są przykłady i przejawy homofobii i transfobii - jak je rozpoznać i pokonywać. Studenci mogą się dowiedzieć, co na temat praw LGBT+ mówi polskie i międzynarodowe prawo, jakie organizacje i instytucje udzielają wsparcia. W drugiej części zajęć studenci dyskutują kwestie edukacji antydyskryminacyjnej w obszarze praw osób LGBT+ w systemie szkolnym i pozaszkolnym: jej obecności (lub nieobecności), statusu, odbioru społecznego, bazując na raportach organizacji pozarządowych takich jak KPH (Kampania Przeciw Homofobii) czy TEA (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej).

  Przedmiot przedstawia europejski poziom polityki edukacyjnej, wspólne cele i działania państw członkowskich na polu edukacyjnym. 

  Na fakultecie na przykładach najwybitniejszych dzieł filmowych studenci zapoznają się z zagadnieniami psychologiczno-pedagogicznego oddziaływania i możliwości wykorzystywania filmu w ujęciu istotnymi dla pedagogów różnych specjalności.


  Pedagogika, II st. II rok  - Zarządzanie oświatą

  The course covers various aspects of gender equality policy and education in the European Union. What are the crucial challenges in the gender equality field? How the EU is going to cope with them? What are the main documents and persons who deal with equality issues in the EU?
  • Students will learn on how decision-makers (MEPs, MPs, institutions, organisations) influence gender equality policy in the EU and in illustrative member states; they will discuss gender equality agenda in respective committees in the European Parliament, and for some topics, and will be provided insights to understand mechanisms and roots of inequalities between genders.

  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNESCO), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED) oraz międzynarodowych badań kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci poznają też podstawy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze, a także rozpoznawania ich wpływu na kierunki polityki edukacyjnej państw narodowych. Wykonywanie prac w zespołach (analiza dokumentów i prezentacja wyników) mają za zadanie rozwijać umiejętność systematyzacji wiedzy, wyciągania wniosków, a także umiejętność komunikacji i pracy w grupie.

  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNESCO), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED) oraz międzynarodowych badaniach kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci poznają też podstawy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze, a także rozpoznawania ich wpływu na kierunki polityki edukacyjnej państw narodowych. Wykonywanie prac w zespołach (analiza dokumentów i prezentacja wyników) mają za zadanie rozwijać umiejętność systematyzacji wiedzy, wyciągania wniosków, a także umiejętność komunikacji i pracy w grupie.


  Celem kursu jest:

  przekazanie wiedzy o zróżnicowanych sposobach konceptualizacji procesu globalizacji i umiędzynarodowienia w edukacji

  przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (np. OECD, UNESCO)

  przekazanie wiedzy o historii rozwoju i współczesnych trendach międzynarodowych badań oświatowych (np. PISA, TIMSS, PIRLS)

  przekazanie wiedzy o podstawach polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

  przekazanie wiedzy o przyczynach i skutkach wzrostu migracji edukacyjnych, zwłaszcza na szczeblu szkolnictwa wyższego

  rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje gospodarczo-społeczne

  rozwinięcie umiejętności pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych) wpływającymi na politykę edukacyjną państw narodowych

  rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

  rozwinięcie umiejętności systematyzowania wiedzy szczegółowej i wyciągania wniosków


  Celem kursu/wykładu jest przybliżenie studentom/studentkom historii kształcenia specjalnego, czyli zmian organizacyjnych, mentalnych i politycznych, które doprowadziły do tego, że osoby z niepełnosprawnościami zaczęły być dostrzegane społecznie, a wraz z tym także ich potrzeby, także w kwestiach edukacyjnych. Kurs przewiduje także przybliżenie słuchaczom/słuchaczkom postaci, dzięki którym takie zmiany stały się możliwe.

   Historia resocjalizacji (konwersatoria) – przedmiot porusza zagadnienia związane z problematyką pijaństwa, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji na przestrzeni wieków oraz podejmowanych działań prawnych, obyczajowych, zwyczajowych względem osób borykających się z powyższymi problemami.


  Historia resocjalizacji (wykład) 11-HRES-11-s  - przedmiot dotyczy  zagadnień związanych z  tematyką kształtowania się refleksji penologicznej. Poruszane tematy dotyczą:

  a.       podejścia filozofii, nauk społecznych i humanistycznych do zagadnienia kary ( w tym  kary śmierci)

  b.      historyczno- kulturowych aspektów kary w Polsce i na świecie

  c.       systemu penitencjarnego

  d.      historii rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie

  e.      genezy i rozwoju koncepcji i systemów resocjalizacji


  Historia resocjalizacji (konwersatoria) – przedmiot porusza zagadnienia związane z problematyką pijaństwa, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji na przestrzeni wieków oraz podejmowanych działań prawnych, obyczajowych, zwyczajowych względem osób borykających się z powyższymi problemami.


  Historia resocjalizacji (wykład) - przedmiot dotyczy  zagadnień związanych z  tematyką kształtowania się refleksji penologicznej. Poruszane tematy dotyczą:

  a.       podejścia filozofii, nauk społecznych i humanistycznych do zagadnienia kary ( w tym  kary śmierci)

  b.      historyczno- kulturowych aspektów kary w Polsce i na świecie

  c.       systemu penitencjarnego

  d.      historii rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie

  e.      genezy i rozwoju koncepcji i systemów resocjalizacji

   


  Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu historii wychowania w szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu, rozwinięcie umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy źródła historycznego, umiejętności łączenia faktów źródłowe z wiedzą interdyscyplinarną, bazującą na osiągnięciach pedagogiki, historii, socjologii, filozofii, psychologii  oraz analizy zjawisk historycznych z wykorzystaniem kontekstu uwarunkowań społecznych, politycznych, gospodarczych.


  Kurs ma zapoznać studentów z ramami funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych dla dorosłych.

  Zapoznanie z teoriami opisującymi powstawanie kryzysu. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego, społecznego i fizycznego w sytuacji kryzysu.

  Dostarczenie wiedzy z zakresu pojęcia i modeli interwencji kryzysowej.

  Przedstawienie zjawiska przestępczości jako czynnika kryzysu. Dostarczenie wiedzy o zachowaniach ofiar przestępstw.

  Rozwinięcie umiejętności diagnozowania sytuacji kryzysu oraz prowadzenia interwencji kryzysowej wobec wybranych grup.

  Przedstawienie wybranych dylematów i problemów interwencji kryzysowej.

  Zapoznanie z zasadami etycznymi w pracy pedagoga w toku interwencji kryzysowej.


  Kurs języka angielskiego specjalistycznego ma na celu rozwijanie umięjętności rozumienia tekstów i materiałów audio-wizualnych, dotyczących wybranych zagadnień edukacyjnych (m.in. procesy poznawcze, autyzm i inne zaburzenia, depresja w wieku nastoletnim, system edukacyjny, struktura kształcenia, pomiar osiągnięć szkolnych, etc.). Studenci poszerzają słownictwo, wykorzystywane w tekstach naukowych i popularno-naukowych z obszaru edukacji oraz ćwiczą poznane słownictwo oraz potrzebne struktury gramatyczne w samodzielnych (indywidualnych i grupowych) wypowiedziach ustnych/pisemnych. Doskonalenie umięjętności słuchania i mówienia ma na celu zachęcenie uczniów do korzystania z anglojęzycznych źródeł wiedzy o edukacji, a także do podejmowania samodzielnych prób tworzenia wypowiedzi o edukacji w języku angielskim, zarówno pisemnie, jak i ustnie. Studenci zachęcani są do zintegrowania rozwijanych umięjętności z zakresu języka angielskiego specjalistycznego z własnymi zainteresowaniami zawodowymi/naukowymi (m.in. poprzez przygotowanie i prezentację przemówień, poświęconych wybranym przez siebie zagadnieniom z obszaru edukacji).


  W ramach przeprowadzanych zajęć realizowane będą następujące cele kształcenia:

  1. przekazanie wiedzy, dotyczącej podstawowych pojęć związanych ze szkolnym programem profilaktyki;

  2. przekazanie wiedzy na temat skutecznej profilaktyki w szkole;

  3. przekazanie wiedzy związanej z podstawami prawnymi tworzenia programów profilaktycznych i terapeutycznych;

  4. przekazanie wiedzy na temat budowania lokalnych strategii profilaktycznych;

  5. przekazanie wiedzy na temat programów terapeutycznych w przedszkolu i szkole;

  6. wyrobienie umiejętności samodzielnego konstruowania programów profilaktycznych i terapeutycznych.

  Dzięki podejmowanej tematyce, zajęcia wzbogacają warsztat pracy studentów, wyposażając ich w kompetencje i umiejętności pomocne w pracy pedagoga.

  Kurs dla studentów II roku II stopnia, pedagogiki, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

  Kurs dla studentów II roku II stopnia, pedagogiki, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

  Ugruntowanie wiedzy dotyczącej diagnozowania w obszarze resocjalizacji.
  Rozszerzenie wiedzy o istocie diagnozy resocjalizacyjnej i jej znaczeniu dla procesu readaptacji społecznej.
  Rozwinięcie kompetencji do pracy diagnostycznej w warunkach środowiska otwartego oraz   izolacji penitencjarnej       .
  Dostarczenie wiedzy o nowoczesnych koncepcjach diagnozowania i projektowania.             
  Zapoznanie z nowymi metodami, technikami i narzędziami do diagnozowania resocjalizacyjnego.

  Cele:

  Wzmocnienie przekonania o istotnej roli książki w życiu człowieka.
  Przekazanie wiedzy na temat przeobrażeń świata czytelniczego (już nie tylko druk, ale też elektronika).
  Rozwinięcie umiejętności wykorzystania literatury jako narzędzia w oddziaływaniach pedagogicznych.

  Egzamin z przedmiotu „Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” obejmuje znajomość:

  ·        rozwoju językowego dziecka, a w tym teorii rozwoju językowego, etapizacji rozwoju mowy, rozwoju semantycznego, składniowego, 

            zdolności pragmatycznych dziecka;

  ·         sprawności językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (słuchanie – mówienie, czytanie – pisanie);

  ·         strategii stymulowania aktywności językowej dzieci i przezwyciężania ich trudności w tej sferze.


   

  Egzamin z przedmiotu „Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” obejmuje:

  ·        rozwój językowy dziecka, a w tym teorie rozwoju językowego, etapizację rozwoju mowy, rozwój semantyczny, składniowy, zdolności         

            pragmatyczne dziecka;

  ·        charakterystykę sprawności językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (słuchanie – mówienie, czytanie – pisanie);

  ·        charakterystykę strategii stymulowania aktywności językowej dzieci i przezwyciężania ich trudności w tej sferze.


  Czytanie jako kompetencja językowa  – rozwijanie zainteresowania czytaniem, wyrabianie gotowości do nauki czytania, wprowadzanie elementarnej nauki czytania, właściwa nauka czytania.

  Pisanie jako kompetencja językowa – przygotowanie do nauki pisania, nauka pisania i jej doskonalenie, konstruowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych.

  Organizowanie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej językową stymulację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Trudności w przyswajaniu sprawności językowych przez dziecko.

  Teorie rozwoju językowego.

  W trakcie wykładów „Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym” zostanie przeprowadzona analiza:

  *  opanowywania języka i mowy przez dziecko;

  * czterech sprawności językowych dzieci takich, jak: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie –  ich rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

  * twórczego wymiaru aktywności językowej dzieci.


  Przekazanie wiedzy z zakresu metodyki kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu i klasach 1-3

  • Zaznajomienie z programami wychowawczo-dydaktycznymi oraz ćwiczeniami zawartymi w zeszytach ćwiczeń

  • Kształtowanie umiejętności zainteresowania dzieci tematyką zajęć w takim stopniu, by aktywnie i w miarę samodzielnie dochodziły do pojęć matematycznych

  • Zapoznanie z literaturą pedagogiczną dotyczącą kształtowania pojęć matematycznych

  • Zaznajomienie z podstawową terminologią matematyczną potrzebną na tym etapie edukacji

  • Zapoznanie z wykorzystywanymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pomocami dydaktycznymi

  • Zapoznanie z podstawą programową,

  • Kształcenie umiejętności korzystania z literatury o treściach matematycznych

  Głównym celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną w zakresie kompetencji współczesnego menadżera. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe mechanizmy warunkujące efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym. Celem zajęć jest także wyposażenie studentów w wiadomości dotyczące doskonalenia i rozwoju kadry kierowniczej, jak również stworzenie warunków do kształtowania praktycznych umiejętności w tym zakresie.

  3 pkt. ECTS

  Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu kultury języka, szczególnie w odniesieniu do różnego rodzaju błędów, kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną i konstruowania poprawnych wystąpień publicznych, wykształcenie wrażliwości związanej z poprawnym i estetycznym wypowiadaniem się. Ponadto, celem zajęć jest przygotowanie studenta do rozumienia wiedzy dotyczącej: budowy aparatu mowy, układu oddechowego, jego funkcji, torów i sposobów oddychania; higieny posługiwania się głosem, świadomego posługiwania się głosem oraz stosowania odpowiedniej profilaktyki dysfunkcji w obrębie aparatu głosu.


  Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu kultury języka, kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną i konstruowania poprawnych wystąpień publicznych. Kurs przeznaczony jest dla studentów logopedii (III roku I stopnia, studia stacjonarne).


  Kurs języka angielskiego specjalistycznego ma na celu rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych (pedagogicznych), pisanych i mówionych. Obejmuje zadania na rozumienie tekstu, poszerzanie znajomości słownictwa specjalistycznego i ćwiczenia w zastosowaniu poznanego słownictwa w szerszym kontekście (z właściwymi formami gramatycznymi).
   

  Kurs języka angielskiego specjalistycznego ma na celu rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów/materiałów audio-wizualnych specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem treści pedagogicznych. Obejmuje zadania związane ze zrozumieniem tekstu, poszerzanie znajomości słownictwa specjalistycznego i ćwiczenia w zastosowaniu poznanego słownictwa w szerszym kontekście (z właściwymi formami gramatycznymi) oraz doskonaleniem umiejętności słuchania i mówienia.

  Media w edukacji,

  zajęcia konwersatoryjne prowadzone przez Mariusz Kąkolewicza

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Media w edukacji" (realizowane w semestrze zimowym 2019/2020).

  1. Struktura procesu badawczego

  2. Wybrane metody badań 

  3. Etyka badań społecznych

  Metody badań pedagogicznych:

  1. Struktura procesu badawczego (temat, przedmiot badań, zakres rzeczowy, zakres osobowy, cele, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, dobór metod, technik, narzędzi, organizacja, zabezpieczneie i przebieg badań).

  2. Wybrane metody i techniki badań

  3. Etyka badań społecznych

  Zajęcia ukierunkowane są na rozwinięcie kompetencji metodycznych przyszłych doradców w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego.

  Zajęcia realizowane sa na specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne na studiach magisterskich uzupełniających, rok I.

  Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności metodycznych studentów w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego.

  Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i form edukacji wczesnoszkolnej dostępnej dla dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi przesłankami z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z lekką niepełnosprawnością intelektualną na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Poznają charakterystykę rozwojową determinująca sposób uczenia się dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Dowiadują się , jaka jest specyfika wprowadzania treści z zakresu różnych edukacji. Zapoznają się z rożnymi metodami wspierającymi rozwój umiejętności szkolnych dzieci. Charakteryzują podstawowe trudności poznawcze, emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz strategie radzenia sobie z nimi.

  Organizacja zajęć nastawiona jest na nabywanie prze studenta kompetencji społecznych służących rozwiązywaniu problemów indywidualnych

  Organizacja zajęć nastawiona jest na nabywanie prze studenta kompetencji społecznych służących rozwiązywaniu problemów indywidualnych

  Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną. W ramach realizacji przedmiotu poruszane będą m.in. następujące kwestie: 1. rodzina dysfunkcyjna-jej dynamika oraz cechy charakterystyczne; 2. praca terapeutyczna z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej; 3. praca z rodziną-jej zasady oraz formy. Możliwości działania pedagoga-terapeuty; 4. wybrane metody pracy z różnymi typami rodzin dysfunkcyjnych.

  Opis funkcjonowania dzieci i młodzieży z SPE, SPR

  Wyjaśnienia terminologiczne

  Metody i strategie pracy z uczniami z SPE

  Formy pomocy uczniom z SPE - opinie, orzeczenia, IPET-y

  Tutoring, mentoring, coaching w pracy z uczniami z SPE

  Metodyka rehabilitacji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 11-MOGN-11-n - konwersatorium - 2019/20, Beata Tylewska - Nowak III rok studia niestacjonarne - Pedagogika Specjalna - Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna WSE

  Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i form edukacji dostępnej dla dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi przesłankami z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Poznają charakterystykę rozwojową determinująca sposób uczenia się dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Dowiadują się , jaka jest specyfika wprowadzania treści z zakresu różnych edukacji. Zapoznają się z rożnymi metodami wspierającymi rozwój umiejętności szkolnych dzieci. Charakteryzują podstawowe trudności poznawcze, emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz strategie radzenia sobie z nimi.

  Niniejszy kurs stanowi formę zdalną prowadzenia zajęć z konwersatoriów "Muzyki młodzieżowej i przemian kultury".

  Muzyka z metodyką - II rok - Edukacja elementarna i Język niemiecki

  Pedagogika 2 rok II st specjalność zarządzanie oświatą

  Niniejszy kurs stanowi formę zdalną prowadzenia zajęć z konwersatoriów "Pedagogicznych kontekstów kultury popularnej".

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Pedagogika medialna" (realizowane w semestrze zimowym 2019/2020).

  Zajęcia dla II roku studentów pedagogiki, specjalność resocjalizacja

  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych regionalnych oraz globalnych organizacji międzynarodowych (m.in. UE, OECD, UNESCO, WB, WTO, IEA), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED-UNESCO) oraz międzynarodowych badaniach kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci zapoznają się z podstawami polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych) uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze. Studenci są też zachęcani do refleksji nad możliwym wpływem globalnych/regionalnych zmian edukacyjnych na kierunki polityki edukacyjnej państw narodowych. Wykonywanie prac w zespołach dwu-czteroosobowych (analiza dokumentów, wypełnianie arkuszy zaliczeniowych, formułowanie wniosków) mają za zadanie rozwijać umiejętność systematyzacji wiedzy, a także umiejętność komunikacji i pracy w grupie.


  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNESCO), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED) oraz międzynarodowych badaniach kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci poznają też podstawy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze, a także rozpoznawania ich wpływu na kierunki polityki edukacyjnej państw narodowych. Wykonywanie prac w zespołach (analiza dokumentów i prezentacja wyników) mają za zadanie rozwijać umiejętność systematyzacji wiedzy, wyciągania wniosków, a także umiejętność komunikacji i pracy w grupie.


  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNESCO), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED) oraz międzynarodowych badaniach kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci poznają też podstawy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze, a także rozpoznawania ich wpływu na kierunki polityki edukacyjnej państw narodowych. Wykonywanie prac w zespołach (analiza dokumentów i prezentacja wyników) mają za zadanie rozwijać umiejętność systematyzacji wiedzy, wyciągania wniosków, a także umiejętność komunikacji i pracy w grupie.


  Celem kursu jest:

  przekazanie wiedzy o metodologicznych podstawach prowadzenia badań porównawczych w edukacji

  przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (np. OECD, WTO, UNESCO, WB)

  przekazanie wiedzy o historii rozwoju i współczesnych trendach międzynarodowych badań oświatowych (np. PISA, TIMSS, PIRLS)

  przekazanie wiedzy o podstawach polityki edukacyjnej Unii Europejskiej; konceptualizacja procesu globalizacji i umiędzynarodowienia w edukacji

  przekazanie wiedzy o przyczynach i skutkach wzrostu migracji edukacyjnych, zwłaszcza na szczeblu szkolnictwa wyższego

  rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje gospodarczo-społeczne

  rozwinięcie umiejętności pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD, UNESCO i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych) wpływającymi na politykę edukacyjną państw narodowych

  rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

  rozwinięcie umiejętności systematyzowania wiedzy szczegółowej i wyciągania wniosków


  Kurs ma na celu przekazanie wiedzy o działalności edukacyjnej wybranych organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, UNESCO), narzędziach do porządkowania dużych danych edukacyjnych (m.in. ISCED) oraz międzynarodowych badaniach kompetencji uczniów (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Studenci poznają też podstawy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. W toku pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi UE, raportami OECD i IEA z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), uczestnicy kursu poznają dominujące regionalnie/globalnie kierunki reform edukacyjnych. Celem kursu jest teoretyczne prowadzenie do rozpoznania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych przez globalne i międzynarodowe organizacje społeczno-gospodarcze, a także ich wpływu na kierunki polityki edukacyjnej w państwach narodowych.


  Przedmiot: Pedagogika resocjalizacyjna obejmuje zagadnienia dotyczące:

  a.       genezy pedagogiki resocjalizacyjnej

  b.      procesu socjalizacji i jego zaburzeń

  c.       zjawisk niedostosowania społecznego w podstawowych instytucjach socjalizacji i wychowania takich, jak: rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła

  d.      genezy i rozwoju współczesnych koncepcji i systemów resocjalizacji

  e.      problematyki związanej z  wychowaniem instytucjonalnym osób nieletnich

  f.        procesu resocjalizacji (jego zasad i etapów)


  Pedagogika specjalna 11-PS-1PS-s - Konwersatorium
  Semestr letni 2019/2020 grupa 1 I rok studia V letnie pedagogika specjalna - stacjonarne


  Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki zabawy jako metodyki pracy z grupą. Ponadto, student nabywa umiejętności programowania i planowania zabaw dla dzieci i młodzieży oraz pisania scenariuszy zabaw z wybraną grupą.

  Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki zabawy jako metodyki pracy z grupą. Student dowiaduje się również o roli zabawy w życiu dziecka,  jej funkcji oraz o rodzajach zabaw i ich organizacji.

  Celem kursu jest zapoznanie z działem pedagogiki zajmującym się zagadnieniami zawodów pedagogicznych w tym profesji nauczycielskiej. Podjęte zostaną podstawowe dla tej subdyscypliny pedagogicznej problemy takie jak: osobowość wychowawcy/nauczyciela, poziom i zakres wykształcenia wychowawców/nauczycieli, warunki i efekty ich pracy, dobór kandydatów do zawodu pedagogicznych, ich kształcenie, doskonalenie i samokształcenie, przemiany w strukturze, pozycji i funkcji społecznej zawodu, współczesny wymiar zawodu wychowawcy/nauczyciela, etyka nauczycielska.


  Cele kształcenia

  •  Zapoznanie z zasadami planowania karier edukacyjno-zawodowych
  • Rozwinięcie umiejętności projektowania, realizowania i ewaluowania planów    edukacyjnych i zawodowych
  • Rozwinięcie umiejętności zarządzania własnymi zasobami
  • Rozwinięcie umiejętności projektowania własnych dokumentów aplikacyjnych
  • Rozwinięcie umiejętności analizowania struktury i dynamiki przemian na rynku pracy
  • Rozwinięcie proaktywnych postaw wobec własnej przyszłości zawodowej


  Cele kształcenia

  •  Zapoznanie z zasadami planowania karier edukacyjno-zawodowych
  • Rozwinięcie umiejętności projektowania, realizowania i ewaluowania planów    edukacyjnych i zawodowych
  • Rozwinięcie umiejętności zarządzania własnymi zasobami
  • Rozwinięcie umiejętności projektowania własnych dokumentów aplikacyjnych
  • Rozwinięcie umiejętności analizowania struktury i dynamiki przemian na rynku pracy
  • Rozwinięcie proaktywnych postaw wobec własnej przyszłości zawodowej

  1pkt ECTS

  Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z doradztwem zawodowym i personalnym. Po zakończeniu zajęć student:

  • powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego;
  •  zostanie zapoznany z problematyką doradztwa w odniesieniu do przemian współczesnego świata oraz wymagań kompetencyjnych, jakie stoją przed doradcą zawodowym i personalnym;
  • zostanie uświadomiony o zapotrzebowaniu indywidualnym i społecznym na usługi doradcze; w zakresie wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego człowieka oraz kształtowania kierunku jego kariery zawodowej;
  • powinien znać podstawowe teorie wyboru zawodu i rozwoju zawodowego;
  • uzyska orientację w systemie instytucji doradztwa zawodowego i personalnego w Polsce oraz nowych trendach rozwoju doradztwa w Europie.
  • 5 pkt ECTS

  PLATFORMA MOODLE POSŁUŻY WYŁĄCZNIE DO PRZEPROWADZENIA TESTU ZALICZENIOWEGO!

  Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z:

  - niepełnosprawnością wzrokową,

  - niepełnosprawnością słuchową,

  - niepełnosprawnością intelektualną,

  - ASD.

  Etiologia zaburzeń, specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Edukacja włączająca osób z niepełnosprawnościami.


  PLATFORMA MOODLE POSŁUŻY WYŁĄCZNIE DO PRZEPROWADZENIA TESTU ZALICZENIOWEGO!

  Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z:

  - niepełnosprawnością wzrokową,

  - niepełnosprawnością słuchową,

  - niepełnosprawnością intelektualną,

  - ASD.

  Etiologia zaburzeń, specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Edukacja włączająca osób z niepełnosprawnościami.



  Kurs omawia zagadnienia dotyczące teoretycznych uwarunkowań procesów rozwojowych uczniów z deficytami narządów zmysłu. Przedstawia charakterystykę psychologiczną dziecka z wadą słuchu, a także dziecka niewidomego. Wskazuje na edukacyjne skutki występujących deficytów sensorycznych, jak również na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Porusza zagadnienia organizacja opieki i kształcenia osób z uszkodzonym wzrokiem bądź słuchem w Polsce. Podkreśla znaczenie wczesnej diagnozy i wczesnej interwencji dla optymalizacji rozwoju dziecka z deficytami sensorycznymi. 

  Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i form edukacji dostępnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Kurs uzupełniający do przedmiotu "Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami" grupa 11, I połowa semestru

  Podstawy logopedii w zawodzie nauczyciela - konwersatorium , praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy

  Wykład z Podstaw logopedii - rozwoj mowy dziecka i charakterystyka zaburzeń mowy u dzieci.