Dostępne kursy

Ćwiczenia do wykładu z zakresu edukacji ekologicznej, obejmują 4 tematy: (1) Etyczne, zdrowotne i środowiskowe skutki produkcji mięsa. (2) Ekologiczna żywność, ekoznaki i ekokonsumeryzm; ekologiczne diety i style życia. (3) Śmieci - zarządzanie odpadami i życie "Zero waste". (4) Jak zwalczyć smog; cykliści i eko-miasta.

Przedmiot podejmuje temat relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym oraz napięcia powstającego na linii ekologia-ekonomia-sprawiedliwość społeczna. Charakteryzuje najważniejsze wyzwania środowiskowe takie jak zmiana klimatu, kurczące się zapasy wody, jałowienie gleby, zanieczyszczenie środowiska; omawia rolę człowieka w powstawaniu tych zagrożeń, oraz w ich przeciwdziałaniu. Przedstawia koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz ekologii głębokiej (humanistycznej), ja również wynikające z wdrażania tych idei wartości i style życia (minimalizm, slow live, zero waste live).  


Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Pedagogika medialna" (realizowane w semestrze zimowym 2018/2019).

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: Pedagogika i zawiera wykłady z zakresu przedmiotu "Media w edukacji" (realizowane w semestrze zimowym 2018/2019).

Kurs przeznaczony dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej, specjalność: Logopedia - profilaktyka i terapia

Content and organizational assumptions
We focus in the module on designing process for education. The basic categories of
educational designing are: aims and objectives, teaching material, learning styles, teaching
strategies, assessment, evaluation and teacher's competences. The main task of this module is
an introduction into the culture of educational designing and planning with reference to theory
of knowledge and inquiry the knowledge - i.e. - constructivism idea.
As a main result of the module participants should create a scenario of lesson or other
educational forms. The particular tasks of the module are: preparing for educational designing
on science education based on constructivism idea, preparing participants for further
independent studies and for managing self professional development. We expect as well that
some participants will be ready to play a role of consultants on the area of educational
designing.
We assume that participants in spite of individual and independent formula of the module will
work in groups also; they will undertake different tasks in school field. The important place
occupies the reading as well as analysis of texts and different materials - illustrative and
movies. The participants will be invited to do interviews, both with different teachers and
with pupils. They will be encouraged to treat a dialogue as a important tool of learning. It
deals also with dialog in Internet.
In a case of formal (for accreditation) realization of the module, beside essays, very important
tool of learning will be portfolio including the essays, some learning materials, and personal
comments.
The packet contains very rich bibliography of questions - also related to. Didactic materials
and thematic bibliography is attached to the individual session. Some sessions contain also
fragments of publication, illustrations such as drawing charts as well as short films and
addresses of internet sides.

Celem zajęć jest poznanie specyfiki pracy z uczącym się dorosłym oraz refleksyjne wykorzystanie wiedzy na ten temat w praktyce.

Zasady pracy z dorosłym uczącym się

Różnice w uczeniu się dzieci i dorosłych

Style uczenia się

Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi

Kompetencje andragoga

Zapraszam na kurs Dydaktyki nauczania języka angielskiego  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku (studia I stopnia) specjalności Edukacja Elementarna i Język Angielski na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Zapraszam na kurs dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku (studia I stopnia) specjalnosci Edukacja Elementarna i Język Angielski na Wydziale Studiów Edukacyjnych, UAM.

Cele, metody i zasady dydaktyki specjalnej, Formy kształcenia dzieci z niepełnosprawnością. Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością. Edukacyjny aspekt studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego. Osobowość nauczycieli wspierających rozwój dzieci niepełnosprawnych. Czynniki sprzyjające integracji. Wpływ edukacji integracyjnej na poziom motywacji i uspołecznienia dzieci. Konflikt potrzeb dzieci w placówkach integracyjnych.

Zapraszam na kurs metodologii wartościowania
stacjonarnych i zdalnych procesów edukacyjnych.

Za pomocą pomiarów na początku i na końcu cyklu zajęć można badać jakość oddziaływań na podstawie zmian cech słuchaczy.

Dzień dobry Państwu!
Witam na zajęciach z zakresu Fotografii i komuikatów wizualnych. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Kształcenia Zdalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on dopełnieniem zajęć stacjonarnych.

Zapraszam

Mariusz Przybyła

Witam na zajęciach z Komunikowania Zdalnego. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku specjalności Kształcenie Zdalne na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Moduł BLENDED LEARNING przedmiotu Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia


TEMATYKA:

  • Założenia konstruktywizmu i etapy konstruktywistycznego poznawania przyrody
  • Metody nauczania treści przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej
  • Eksperyment, doświadczenie, obserwacja
  • Metoda projektu
  • Storyline
  • Wiedza potoczna i jej wykorzystanie w nauczaniu
  • Metodyka Kształcenia Strategią Wyprzedzającą
  • Nowe technologie w kształceniu przyrodniczym
  • Elementy oceniania kształtującego

FORMA ZALICZENIA MODUŁU:

Test on-line, aktywność na platformie

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku spocjalność Kształcenia zdalne.Przedmiot wprowadza w psychologiczne i pedagogiczne podstawy oraz teorie uczenia się.

  • Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy o mechanizmach regulujących zachowanie się człowieka oraz wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów. Ponadto prezentacja zasad i określenie warunków sprzyjających podtrzymaniu motywacji i pozytywnego myślenia.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wzbudzenie refleksji na temat specyfiki rozwoju zawodowego człowieka i sposobów osiągania wyznaczonych celów zawodowych. Celem zajęć jest wyposażenie studenta w narzędzia i techniki sprzyjające osiąganiu celów zawodowych.

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu projektu o charakterze społeczno-edukacyjnym

Zapoznanie studentów z zasadami konstruowania projektu

Ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności wykorzystania projektu  w pracy pedagogicznej

1. Rozróżnienia terminologiczne:

Projekt

Cel główny, cel bezpośredni, produkt projektu

Cykl życia projektu

Ewaluacja projektu

Zespół projektowy.

Metoda projektu w edukacji

2. Model CARE w konstruowaniu projektu akademickiego. Projekt w ujęciu: J.P. Lewis , R. Keeling ; W. Kruger ; R. Haberfellner ; J.R. Meredith, S.J. Mantel

3.  Struktura projektu edukacyjnego. Diagnoza problemu. Wybór metod i technik wykorzystywanych w procesie diagnozowania, Operacjonalizacja projektu (cel główny, cele szczegółowe, działania, wskaźniki, zasoby, partnerzy, metody i techniki, narzędzia oceny, czas realizacji)

4. Realizacja projektu (wzajemna komunikacja, konflikty interpersonalne, monitorowanie, skuteczność

5. Harmonogram projektu o charakterze edukacyjnym, zarządzanie projektem w czasie, metoda ścieżki krytycznej , diagram Gantta


Celem zajęć jest zapoznane studentów z niedyrektywnymi formami wspierania rozwoju własnego i innych. Ponadto celem warsztatu jest zapoznanie studentów i wyposażenie w umiejętności sprawnego korzystania z wybranych metod,  technik i narzędzi coachingowych które mogą być stosowane w pracy dydaktycznej oraz w pracy na własnym rozwojem.

1. Rozróżnienia terminologiczne. Coaching, mentoring, tutoring a inne formy wspierania rozwoju – consulting, doradztwo, szkolenie, debata oksfordzka

2. Warsztat umiejętności niezbędnych do posługiwania się niedyrektywnymi formami wspierania. Aktywne słuchanie, uważność, zmiana perspektywy i inne.

3. Coachingowy model GROW i jego zastosowanie w pracy akademickiej. Metodyka pracy i przykłady dobrych praktyk.

4. Tutoriale akademickie. Metodyka pracy i przykłady dobrych praktyk.

5. Mentoring akademicki. Metodyka pracy i przykłady dobrych praktyk.


Ćwiczenia z pedagogiki

Ćwiczenia z pedeutologii dla studiów niestacjonarnych

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania małej grupy oraz przygotowanie do pracy z grupą studentów


- charakterystyka pracy grupy – siły tkwiące w grupie (zdolność do: formowania więzi, kontrolowania zachowań, radzenia sobie z emocjami, tworzenia układu odniesienia)

- etapy rozwoju grupy  oraz ewolucja roli lidera (wynikająca z rozwoju grupy)

- kompetencje  prowadzącego grupę

- role grupowe

- zachowania trudne uczestników grupy

- grupa pracująca konstruktywnie vs niekonstruktywniePropozycja dla studentów:

Temat gier i zabaw jest szczególnie istotny na poziomie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. To właśnie dzięki nim dzieci najszybciej, jak również najchętniej nabywają wiele nowych kompetencji, uczą się – bawiąc, co sprawia im wiele przyjemności oraz motywuje do działania. Podczas swojego warsztatu chciałabym przedstawić zagadnienia teoretyczne, a także praktyczne propozycje różnego rodzaju gier i zabaw oraz sposoby ich zastosowania tak, aby studenci mogli wzbogacić swój warsztat, a także zaczerpnąć nowe pomysły do pracy z małym dzieckiem. Ponadto pragnę zainspirować studentów pedagogiki do działań twórczych w zakresie tej tematyki, które niezwykle istotne wydają się w dzisiejszym, ciągle rozwijającym się i wymagającym nowych pomysłów świecie. Chciałabym, aby moje zajęcia wyposażyły studentów pedagogiki w nowe, praktyczne umiejętności, a także rozwinęły ich wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którą będą mogli wykorzystać podejmując pracę w zawodzie.

 

Tematyka:

Zagadnienia teoretyczne dotyczące gier i zabaw w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, nowe inspiracje, pomysły, propozycje, a także rozwijanie umiejętności praktycznego ich zastosowania.


Witam na zajęciach z zakresu Redagowania komunikatów. Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kształcenia zdalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Natalia Walter

Dzień dobry Państwu.

Poprzez studiowanie przedmiotu poznacie Państwo system pojęć niezbędnych do opisywania, analizowania, zrozumienia i interpretacji zjawisk oraz procesów wychowania, występujących w różnych warunkach społecznych; poznacie też różne koncepcje wychowania i ich społeczne oraz kulturowe konteksty, a także przyczyny i skutki wprowadzania ich do praktyki wychowania.

Poznacie i przedyskutujecie style, formy i metody wychowania, jak również etyczne aspekty wychowania. Poprzez studiowanie przedmiotu i realizację stawianych zadań, możecie nabyć umiejętności diagnozowania i analizowania stanu oraz efektów wychowania, jak również projektowania działań wychowawczych; uczy się także komunikacji z innymi uczestnikami wychowania.

Pozdrawiam

dr Mariusz Przybyła

Celem zajęć przekazanie wiedzy oraz wzbudzenie refleksji na temat profesji nauczyciela akademickiego – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań, dynamiki rozwoju zawodowego oraz etycznych dylematów w pracy nauczyciela

 

- specyfika profesji nauczyciela akademickiego

- warunki i dynamika rozwoju zawodowego nauczyciela

- statusy tożsamości zawodowej nauczyciela – szanse i pułapki

- obciążenia w zawodzie nauczyciela i strategie radzenia sobie z nimi

- syndrom wypalenia (objawy, mechanizmy, podmiotowe, sytuacyjne  i organizacyjne uwarunkowania, profilaktyka)

- dylematy etyczne w zawodzie nauczyciela akademickiego


Kurs utworzony dla potrzeb przedmiotu "Wirtualne środowiska edukacji", dla III roku studiów I stopnia, specjalizacja Kształcenie zdalne.

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Edukacyjnych - przedmiot fakultatywny Wstęp do e-learningu