Materiały uzupełniające do ćwiczeń.

Celem wykładu jest analiza współczesnej rzeczywistości przez pryzmat klasycznej filozofii dialogu, założeń komunikacji międzykulturowej oraz filozofii komunikacji. Konieczność dialogu kultur rozważona zostanie na tle aktualnych problemów wynikających na przykład z wielokulturowości, globalizacji, czy dylematów związanych z poczuciem tożsamości.

Przedmiot służy przekazaniu obszernej wiedzy bioetycznej, obejmując następujące części tematyczne: (1) Bioetyka jako niezależna dyscyplina badawcza, (2) Autonomia pacjenta i paternalizm lekarski, (2) Koncepcje życia, (3) Koncepcje dobrej śmierci, (4) Transplantologia, (5) Zdrowie jako dobro publiczne, (6) Posthumanizm i transhumanizm.  Przedmiot obejmujący 30 godz. lekcyjnych (15 X 1,5 h) będzie prowadzony w formie tradycyjnego wykładu (8 wykładów – 16 godzin) oraz w formie e-learningu (7 modułów – 14 godzin). Każda z części tematycznych zrealizowana zostanie zarówno w formie wykładu, jak i w formie e-learningu. Moduły e-learningowe służą głównie opracowaniu kazusów bioetycznych oraz materiałów filmowych.  Zagadnieniem podejmowanym w ramach każdego z tematów jest rola dyskursu bioetycznego jako narzędzia transferu wiedzy na wielu płaszczyznach: (i) pomiędzy medycyną a prawem jako źródłowymi dziedzinami wiedzy kształtującymi informację bioetyczną, (ii) pomiędzy specjalizacjami w ramach tych dziedzin wiedzy (m.in. prawo medyczne, prawo patentowe, biotechnologia medyczna, socjologia medyczna) i filozofią (bioetyka, metaetyka, filozofia prawa) oraz (iii) transferu wiedzy naukowej i eksperckiej, a tym samym debaty eksperckiej – do debaty publicznej. Zadanie bioetyki jako dyscypliny autonomicznej pokazane zostanie w postulacie jawności dyskursu – bioetyk ujawnia debatę medyczno-prawną, czyniąc ją rzeczą publiczną. Dlatego skuteczne zarządzanie wiedzą prawno-medyczną służy nie tylko wzrostowi samego kapitału intelektualnego, ale także wzrostowi kapitału społecznego (zaufanie, samowiedza, współdecyzyjność). 

Słowa kluczowe: bioetyka, interdyscyplinarność, metaetyka, ethos, ontologia, życie, zdrowie, ochrona zdrowia, aborcja, terapia genowa, eutanazja, transplantacja, enhancement, kazus bioetyczny, kodeks etyki lekarskiej  


Przedmiot służy przekazaniu studentom wiedzy historycznej z zakresu filozofii –metafizyki, teorii poznania, etyki – średniowiecznej, uprawianej w okresie V – XV w. na terenie Europy. Przedmiot obejmujący 30 godz. lekcyjnych (15 X 1,5 h) będzie prowadzony w formie tradycyjnego wykładu (8 wykładów – 16 godzin) oraz w formie e-learningu (7 modułów – 14 godzin). Na wykładzie zostaną przedstawione,a oraz w ramach e-leraningu opracowane, najważniejsze zagadnienia filozoficzne cechujące dany okresy historyczny: zrozumienie tła historycznego, społeczno-politycznego oraz kulturowego danej epoki, jego oddziaływania na powstające szkoły filozoficzne oraz znaczenia szeregu koncepcji z obszaru filozofii praktycznej – etyki, fil. społecznej, teorii politycznych, fil. prawa, fil. medycyny – dla przemian społeczno-kulturowych danego okresu i obszaru. Moduły e-learningowe posłużą m.in. oswojeniu studentów ze specyfiką filozoficznego dyskursu, wskazaniu na obecność słownika filozofii klasycznej we współczesnym naukowym dyskursie humanistyki oraz dyscyplin szczegółowych. Egzamin ustny z przedmiotu obejmować będzie jedno wybrane zadanie e-learningowe oraz jedno z wybranych przez studentkę/studenta zagadnień egzaminacyjnych (na podstawie materiałów z wykładów – prezentacji multimedialnych).

Słowa kluczowe: średniowiecze, metafizyka, teoria poznania,teologia, etyka, filozofia przyrody, scholastyka, uniwersytet,

Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy oraz koncepcje z zakresu  teorii i filozofii komunikacji. Nacisk zostanie położony na filozoficzne źródła rozumienia fenomenu języka i komunikacji, w szczególności w filozofii niemieckiej.

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • obsługi programów służących do obróbki: statycznego obrazu cyfrowego (zdjęć cyfrowych), dźwięku cyfrowego, dynamicznego obrazu cyfrowego (filmów cyfrowych)
  • obsługi programów służących do tworzenia: multimedialnych projektów VCD, SVCD i DVD, prezentacji multimedialnych będących połączeniem zdjęć, dźwięków i filmów cyfrowych
  • wykorzystania prezentacji multimedialnej jako elementu wspomagającego wystąpienie (będące połączeniem wypowiedzi prelegenta wspomaganej prezentacją multimedialną).

Syntetyczne omówienie zagadnienia roli kodeksu w kształtowaniu kultury etycznej organizacji. Rodzaje kodeksów i zasady ich projektowania. Etapy składające się na proces tworzenia i funkcjonowania kodeksu.

Kurs wspomagający dla przedmiotów: Podstawy dydaktyki etyki (03-PDE-12PFDL), Dydaktyka etyki w szkole podstawowej (08-FINA-DEP), Dydaktyka filozofii i komunikacji w szkole podstawowej (08-FINA-DFK).