Dostępne kursy

Ćwiczenia dla studentów I roku Geografii studiów magisterskich

Ćwiczenia dla studentów I roku Geografii studiów magisterskich

Ćwiczenia dla studentów III r. Geografii studiów licencjackich

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi związanymi z strukturą przestrzenną rolnictwa oraz z przestrzenno-ekonomicznymi metodami badań zjawisk zachodzących w rolnictwie w układzie regionalnym.

Uczestnicy kursu poznają różne sensory teledetekcyjne, w szczególności te ich cechy, które są kluczowe w interpretacji danych uzyskiwanych z tych sensorów. Prezentowane sensory to: linia sensorów satelitarnych Landsat (MSS, TM, ETM, OLI), sensor WorldView II jako przykład wysokorozdzielczego sensora satelitarnego, typowa lotnicza kamera analogowa, rodzina lotniczych kamer cyfrowych DMC/DMC II, lotniczy skaner lidarowy, aparat cyfrowy stosowany w zdjęciach przyciemnych (UAV). W ramach zajęć uczestniczy zapoznają się ze sposobami pozyskania i zakupu danych, cechami formatu zapisu danych (RAW,GEOTIFF, HDF), różnymi produktami (standardami produktów) oferowanymi przez dostawców danych teldetekcyjnych. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną również metody ściągania bezpłatnych danych z zasobów dostępnych w Internecie. 

Podstawy teledetekcji i przetwarzania obrazów teledetekcyjnych

Rok akademicki 2018/2019


Przedmiot Język Angielski Specjalnościowy JAS dla studentów III roku Geoinformacji to zajęcia prowadzone w sali, jak i w trybie e-learningu: obydwa moduły są obowiązkowe i obejmują zadania do wykonania, np. tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych, wykonywanie poleceń dotyczących zadanych materiałów filmowych, audio, materiałów interaktywnych czy tekstów oraz tworzenie słowniczka.

W trybie e-learningu, w układzie tygodniowym udostępniane będą zadania do wykonania dla studentów (na podstawie zadanych tekstów).


Ćwiczenia dla studentów I roku Geoinformacji inżynierskiej

07-KIG-GINŻ2-DU

Część internetowa kursu zawiera materiały pomocnicze oraz zadania do wykonania w czasie kursu.

Przedmiot Język Angielski Specjalnościowy JAS dla studentów III roku Geoinformacji to zajęcia prowadzone w sali, jak i w trybie e-learningu: obydwa moduły są obowiązkowe i obejmują zadania do wykonania, np. tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych, wykonywanie poleceń dotyczących zadanych materiałów filmowych, audio, materiałów interaktywnych czy tekstów oraz tworzenie słowniczka.

W trybie e-learningu, w układzie tygodniowym udostępniane będą zadania do wykonania dla studentów (na podstawie zadanych tekstów).

Logo square postgis.png

Ćwiczenia dla III roku geoinformacji studiów inżynierskich w środowisku systemu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS

Ćwiczenia dla I roku geoinformacji studiów magisterskich (semestr letni)

Kurs obejmuje następująe zagadnienia: charakterystyka urządzeń do pozyskiwania danych teledetekcyjnych (labolatoryjnych, polowych, przyziemnych, lotniczych i satelitarnych); budowa i funkcjonowanie oka ludzkiego jako przykład systemu teledetekcyjnego; czynniki wpływające na proces rejestracji i interpretacji danych (warunki fenologiczne, atmosferyczne, czynniki geometryczne); charakterystyka spektralna obiektów naturalnych i antropogenicznych; ćwiczenia z interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych (użytkowanie terenu, obszary rolnicze, obszary zurbanizowane, obiekty przemysłowe i specjalne); planowanie działań teledetekcyjnych; podstawy cyfrowego przetwarzania danych teledetekcyjnych: rastrowy model, kodowanie danych radiometrycznych, model barwny RGB, skanowanie materiałów fotograficznych, nadawanie odniesienia przestrzennego, analiza histogramu, indeksy roślinne, progowanie, rozkład natężenia promieniowania, BRDF, klasyfikacja obrazów z wykorzystaniem metod nadzorowanych i nienadzorowanych, metodyka przetwarzania obrazów hiperspektralnych; internetowe źródła danych teledetekcyjnych; zamawianie danych teledetekcyjnych poprzez Internet; obrazy satelitarne Landsat (MSS, TM, ETM, OLI).

W ramach tego kursu możecie Państwo przesłać do mnie skany gotowych prac wykonanych w ramach dotychczasowych zajęć w sali, oraz zamieszczam filmy instruktażowe do ćwiczeń z programu Microstation PowerDraft. Wykonane ćwiczenia również proszę przesyłać do mnie tą drogą.

pozdrawiam

Michał Wyczałek

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką lokalizacji działalności gospodarczej ujmowaną z dwojakiego punktu widzenia:
a) lokalizacja jako element strategii przedsiębiorstw;
b) lokalizacja jako element gospodarki regionalnej i lokalnej.
 

Na wykładzie przedstawione zostaną zarówno podstawy teoretyczne problematyki (rozwój teorii lokalizacji od ujęć klasycznych, poprzez koncepcje behawioralne, po najnowsze podejścia, silnie akcentujące globalizację działalności gospodarczej), jak i wybrane metody analizy lokalizacyjnej oraz oceny atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów (ilustrowane konkretnymi przykładami).

Ćwiczenia dla studentów III roku studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja.

Celem ćwiczeń jest wypracowanie warsztatu służącego możliwości rozpoznawania, opisywania i oceny wybranych walorów przyrodniczych, antropogenicznych i recepcyjnych w obrębie turystycznych regionów metropolitalnych, obszarów turystyki wypoczynkowej oraz poznawczej w Polsce.

Ćwiczenia dla studentów III roku studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja.

Celem ćwiczeń jest wypracowanie warsztatu służącego możliwości rozpoznawania, opisywania i oceny wybranych walorów przyrodniczych, antropogenicznych i recepcyjnych w obrębie turystycznych regionów metropolitalnych, obszarów turystyki wypoczynkowej oraz poznawczej w Polsce.

Ćwiczenia dla studentów III roku studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja.

Celem ćwiczeń jest wypracowanie warsztatu służącego możliwości rozpoznawania, opisywania i oceny wybranych walorów przyrodniczych, antropogenicznych i recepcyjnych w obrębie turystycznych regionów metropolitalnych, obszarów turystyki wypoczynkowej oraz poznawczej w Polsce.

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów I roku kierunku Turystyka i Rekreacja studiów niestacjonarnych

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja studiów stacjonarnych I roku

Wykład skierowany do studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja  studiów niestacjonarnych

Wykład dla I roku kierunku Turystyka i Rekreacja studiów stacjonarnych

Wykład dla studentów III roku kierunku Turystyka i Rekreacja studiów stacjonarnych

Wykład przeznaczony dla II roku Turystyki i Rekreacji studiów niestacjonarnych

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja. Ma na celu przybliżenie podstawowych treści z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Wykład dla I roku DU kierunku Turystyka i Rekreacja

Kurs dla I roku studiów stacjonarnych magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja

Kurs dla III roku TiR studia licencjackie, stacjonarne

Kurs przeznaczony dla I roku Turystyki i Rekreacji studiów niestacjonarnych

Kurs dla I roku Turystyki i Rekreacji studia stacjonarne

kurs dla II roku TiR studiów niestacjonarnych

Kurs dla I roku TiR w Pile

Ćwiczenia dla I roku TiR studiów uzupełniających

Wykład przeznaczony dla studentów I roku stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykład przeznaczony dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja studiów niestacjonarnych

Kurs dla studnetów I roku studiów magisterskich z Turystyki i rekreacji. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z zastosowaniami Systemów Informacji Geograficznej w geografii turyzmu. Zajęcia prowadzone w oparciu o program QGIS.

Zajęcia elearningowe będą tylko i wyłącznie uzupełnieniem zajęć prowadzonych w sali.

Wykład dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykład przeznaczony dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykłady przeznaczone dla I roku uzupełniających studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykłady są przeznaczone dla studentów II roku niestacjonarnych studiów uzupełniających kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykład przeznaczony dla studentów I roku Turystyki i Rekreacji w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile

Ćwiczenia dla studentów I roku Turystyki i Rekreacji studiów stacjonarnych

Ćwiczenia dla I roku Turystyki i Rekreacji studiów niestacjonarnych

Wykład oraz ćwiczenia przeznaczone dla I roku studiów uzupełniających magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykład do wyboru dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja w Pile

Wykład do wyboru dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja w Poznaniu

Ćwiczenia przeznaczone dla I roku studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja

Wykład przeznaczony dla I roku studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja

• Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i
terminologią związaną z turystyką i rekreacją, regionalizacją turystyczną Polski i świata oraz
podstawową problematyką organizacyjną w zakresie turystyki i rekreacji;
• Dodatkowym cele jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie określania atrakcyjności
turystycznej wybranego obszaru badań na podstawie pozyskiwanych danych z różnych źródeł
oraz określanie przyczyn i kierunków zmian zachodzących w turystyce.

Specyfika współczesnych zagrożeń powoduje, że społeczeństwo staje przed problemami klęsk naturalnych. 

Ta sytuacja wymogła tworzenie kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego, w których to systemach istotną rolę spełniają organy zarządzające wdrażając metody, które umożliwiają obniżenie stopnia oddziaływania zagrożeń na funkcjonowanie organizacji, a także planowanie i podejmowanie czynności zapobiegawczych umożliwiających minimalizację wpływu i występujących zagrożeń. 

Ponieważ cele ochrony ludności realizowane są przez ogromną liczbę podmiotów, dlatego też aby sprostać wyzwaniom początku XXI wieku istnieje potrzeba posiadania odpowiedniej wiedzy, która pozwoli nabyć umiejętności korzystania z najnowszych narzędzi i nowoczesnych metod zarządzania kryzysowego.

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia nowoczesnych systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej.