Specyfika współczesnych zagrożeń powoduje, że społeczeństwo staje przed problemami klęsk naturalnych. 

Ta sytuacja wymogła tworzenie kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego, w których to systemach istotną rolę spełniają organy zarządzające wdrażając metody, które umożliwiają obniżenie stopnia oddziaływania zagrożeń na funkcjonowanie organizacji, a także planowanie i podejmowanie czynności zapobiegawczych umożliwiających minimalizację wpływu i występujących zagrożeń. 

Ponieważ cele ochrony ludności realizowane są przez ogromną liczbę podmiotów, dlatego też aby sprostać wyzwaniom początku XXI wieku istnieje potrzeba posiadania odpowiedniej wiedzy, która pozwoli nabyć umiejętności korzystania z najnowszych narzędzi i nowoczesnych metod zarządzania kryzysowego.

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia nowoczesnych systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej.