I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia Organizacja i zarządzanie w wydawnictwie

2. Kod modułu kształcenia 03-OZW-21PDM

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

4. Kierunek studiów – filologia polska, specjalizacja edytorstwo naukowe

5. Poziom studiów – II stopień,

6. Semestr – zimowy

7. Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 h W

8. Liczba punktów ECTS – 2

9. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców)/prowadzących zajęcia – dr ba. Prof. UAM Ewa Krawiecka, doktor, behemot@amu.edu.pl; dr hab. Mirosław Wobalis, wobalis@amu.edu.pl

10. Język wykładowy polski

II informacje szczegółowe

Cele modułu kształcenia:

  • przyswojenie podstawowych pojęć́ z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacjami, omówienia różnych typów organizacji, form organizacyjnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi z położonym naciskiem na specyfikę organizacji wydawnictwa,
  • zapoznanie studentów z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i motywacji, metodami organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarzadzaniu,
  • zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodycznymi doskonalenia współczesnego menedżera w wydawnictwie,
  • wskazanie na kluczowe aspekty w zarządzaniu wydawnictwem w dobie kryzysu: kultura przedsiębiorstwa, motywacja pracowników, podstawy strategii jako biznesplanu, zarządzanie wiedzą, CSR i outsourcing, dylematy w kierowaniu – procesy, praca zespołowa oraz zarządzanie według modelu doskonałości EFQM, zarządzanie przez projekt.