Informacje ogólne 

Nazwa modułu kształcenia – Edukacja Naukowo-Informatyczna 

Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

Kierunek studiów – filologia polska 

Poziom studiów – I stopień 

Rok studiów – I rok 

Semestr – letni 

Rodzaje zajęć i liczba godzin – 30 godzin ćwiczeń. 

Liczba punktów ECTS – 2 punkty 

Język wykładowy – polski 

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 15h

Praca własna studenta – rozwiązywanie interaktywnych testów i ćwiczeń - 10h

Praca własna studenta – samodzielne przygotowanie elektronicznego dokumentu tekstowego oraz publikacja autorskiego bloga - 5h

SUMA GODZIN - 30h

Cele kształcenia

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, rozwojem Internetu, technologii informacyjnych, teoriami komunikacji, rozwojem systemów operacyjnych (moduł teoretyczny + samodzielne ćwiczenia studenta na platformie online). – Powtórzenie teoretycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu wyszukiwania i tworzenia spisu jednostek bibliograficznych oraz tworzenia przypisów (samodzielne ćwiczenia studenta na platformie online). – Przekazanie informacji dotyczących podstaw edycji dokumentu tekstowego: podstawy edytorstwa naukowego, podstawy typografii, formatowania i redakcji technicznej tekstu, skład zaawansowanego dokumentu tekstowego (moduł teoretyczno-warsztatowy w pracowni komputerowej + samodzielne ćwiczenia studenta na platformie online). – Wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi aplikacjami komputerowymi w pracy edytorskiej (zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej). – Przekazanie informacji na temat bibliotek cyfrowych, publikacji elektronicznych, najnowszych narzędzi cyfrowej publikacji informacji naukowych (samodzielne ćwiczenia studenta na platformie online). – Wykształcenie umiejętności tworzenia własnego i samodzielnie zaprojektowanego serwisu CMS w formule bloga internetowego.

Kryteria oceny i zaliczenia zajeć

Ocena cząstkowa (¼ oceny końcowej) za zrealizowanie ćwiczeń zamieszczonych w serwisie (konieczne jest zrealizowanie 50% ćwiczeń do oceny minimalnej, w tym trzeba zaliczyć wszystkie testy)

Ocena cząstkowa (¼ oceny końcowej) za samodzielne złożenie, zredagowanie i edycję dokumentu tekstowego Microsoft Word 2007 – format PDF, min. 15 stron A4 wraz z przypisami, bibliografią, tabelą, spisem treści i indeksem nazwisk.

Ocena cząstkowa (¼ oceny końcowej) za zarejestrowanie w sieci serwisu internetowy w formacie WordPress Blog

Ocena cząstkowa (¼ oceny końcowej) za rozwiązanie testu zaliczeniowego (wynik pozytywny to 60 punktów na 100)