Wydział Anglistyki UAM / Faculty of English, AMU (archiwum)

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Logo Platformy E-learningowej UAM

Instrukcja logowania / Login instructions:

STUDENCI / STUDENTS*:

  • Nazwa użytkownika / Username = pełen adres mailowy UAM / student's full AMU email address: <username>@st.amu.edu.pl **
  • Hasło / Password = hasło logowania do USOSWeb / your USOSWeb password

* Also incoming Erasmus+ students, and most PhD students 
** Adres mailowy USOS można sprawdzić po zalogowaniu do USOSWeb / You can check your USOS email after logging into USOSWeb 

UWAGA NOWI STUDENCI: Logowanie Moodle może nie działać tego samego dnia, w którym utworzono Państwa konto UAM (USOS) - niektóre systemy muszą się zsynchnronizować w tle. Prosimy spróbować następnego dnia.

ATTENTION NEW STUDENTS: You may face problems logging onto Moodle on the same day your AMU (USOS) account was set up - some systems need time to synchronize in the background. Please try to log in the next day.

* * *

PRACOWNICY UAM / AMU STAFF *:

  • Nazwa użytkownika / Username = pełen podstawowy uczelniany adres email / Your FULL basic AMU email address: <username>@amu.edu.pl **
  • Hasło / Password = hasło logowania do USOSWeb / Your USOSWeb password

*  Also those PhD students who have amu.edu.pl and NOT st.amu.edu.pl emails
** Tip for Staff: the "<username>" part of your AMU email address is the same one you enter into AMURap

IMPORTANT NOTE for WA STAFF: WAMU Moodle will send notifications and messages to your AMU email address, accessible via AMU Office 365 Mail / Outlook.

* * *

Dodatkowe informacje OWKO nt. logowania na Platformę E-learningową UAM.  / Further information from OWKO about logging onto AMU E-learning Platform.