10-PAS-12-pj-n

Przewidziany programem studiów materiał dla studentów NSP, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne