Dostępne kursy

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom akademickiej wiedzy na temat prawa urzędniczego w Polsce i na ziemiach polskich od XVIII w. do XXI w. . Przedmiot ma na celu dogłębne zaznajomienie studenta z problematyką polskiego prawa urzędniczego.


Materiał uzupełniający ćwiczenia z przedmiotu Podstawy finansów, przeznaczony dla studentów niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie

Wykład dla Studentów Prawo Niestacjonarne - sobota

Materiały dla słuchaczy IV roku NSP z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Materiały dla słuchaczy IV roku NSP - uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie

Kurs pozwala w kompleksowy sposób opanować wiedzę o ustroju, zadaniach i kompetencjach administracji samorządowej i państwowej, w zakresie najważniejszych organów tej ostatniej.

Niniejszy kurs w formie e-learning jest uzupełnieniem informacji przedstawianych studentom podczas zajęć dydaktycznych.

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów niestacjonarnej administracji.

Kurs przeznaczony dla studentów II roku niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie.

Wykład z prawa żywnościowego dla Studentów kierunku Administracja Niestacjonarna (wykłady sobotnie).

Wykład z Prawa Żywnościowego w Soboty

Wykład z Administracji Rolnictwa na kierunku Administracja, prowadzony w soboty. 

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów stacjonarnej administracji.

Materiały do wykładu z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, IV rok NSP

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo zamówień publicznych" dla studentów kierunku prawno-ekonomicznego.

Prezentacje przedstawione w ramach kursu poświęcone są instytucjom prawa rodzinnego i spadkowego

Kurs uzupełniający dla studentów niestacjonarnych prawa i administacji  zapisanych na przedmiot Weryfikacja autentyczności dokumentów w semestrze letnim 2017 r.

Kurs dedykowany Studentom Prawa - Prawo żywnościowe w semestrze letnim 2017.

Kurs zawiera uzupełniające materiały edukacyjne do konwersatoriów prawo konstytucyjne prowadzonych w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów niestacjonarnej administracji @Weronika Bilińska

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć warsztatowych z Kryminalistyki-Warsztatów dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku prawo w semestrze letnim 2016/2017

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z prawa rzymskiego prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Wykład dla studentów kierunku Administracja, sobota

Prawo żywnościowe - wykład w soboty. 

materiały pomocnicze do konwersatoriów z prawa cywilnego ©mgr Agnieszka Wojcieszak

kurs prawa konstytucyjnego  - materiały pomocnicze dla SSP - mgr Szoszkiewicz/mgr Chęciński

(wt, 15.45 i 17.30, piątek 8.00 i 10.00)

Wykład z prawa żywnościowego dla studentów kierunku Prawo niestacjonarne -  dla studentów II-V roku; terminy zajęć: 19.11.2016; 10.12.2016 17.12.2016; 7.01.2017; 14.01.2017.

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo cywilne II: prawo rzeczowe" dla studentów niestacjonarnych III roku prawa

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo handlowe" dla studentów stacjonarnych III roku prawa

Materiały z przedmiotu Prawo telekomunikacyjne dla studentów zaocznych prawa i administracji w roku akademickim 2016/2017.


Na zaliczeniu obowiązuje materiał z wykładu oraz z e-learningu.

Administracja Rolnictwa - wykład dla Studentów kierunku Administracja (sobota).

Prawo żywnościowe dla Studentów Administracji . Wykład

Prawo Żywnościowe Wykład

Kurs przeznaczony dla uczestników wykładu "Stosunki pracownicze i polityka płacowa" - Studentów I roku Administracji Niestacjonarnej II - stopnia.

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo cywilne II: prawo spadkowe i rodzinne" dla studentów stacjonarnych III roku prawa

Zbiór autorsko opracowanych zagadnień, dedykowany studentom III roku prawa WPIA UAM realizującym ćwiczenia z przedmiotu: „Prawo Handlowe”, składający się ze spisu (Tematy ćwiczeń) oraz sześciu części (1. KRS i SC, 2. UMOWY, 3. RESTRUKTURYZACJA, 4. ORGANY  SPÓŁKI, 5. SPÓŁKA  Z O.O., 6. SPÓŁKA  S.A.) przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania.

Prawo żywnościowe - przedmiot do wyboru na kierunku Prawo Niestacjonarne.

Dotyczy regulacji prawnej UE i krajowej obejmującej produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności, jak również materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedmiotem zajęć jest problematyka prawna bezpieczeństwa i jakości żywności.

Wykład uzupełniający z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji dla zaocznego studium prawa (ZSP) w roku akademickim 2015/2016.

Materiały uzupełniające wykład z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze dla studentów administracji zaocznej I stopnia w roku akademickim 2018/2019.


Kurs jest przeznaczonych dla Studentów Niestacjonarnych Studiów Prawniczych i stanowi uzupełnienie wykładu oraz zalecanej literatury dla przedmiotu Prawo Finansowe.

Kurs przeznaczony dla studentów Niestacjonarnych Studiów Administracyjnych pierwszego stopnia. Stanowi uzupełnienie wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu.

Moduły dla studentów kierunku Prawo, studia niestacjonarne, IV rok, grupa terenowa

Wykład z Prawa Rolnego prowadzony jest dla Studentów IV roku na kierunku Prawo Niestacjonarne (dla grupy terenowej - sobota oraz dla grupy miejskiej w środę).

Kurs Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych został przygotowany z myślą o przybliżeniu Studentom uczęszczającym na konwersatoria pt. "Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" zagadnień prezentowanych na spotkaniach. W ramach kursu przekazywane są omówienia poszczególnych tematów kolejnych spotkań, tj. dotyczących pojęcia podmiotów stosunku pracy, pojęcia stosunku pracy i jego cech, zasad prawa pracy, przepisów prawa cywilnego stosowanych w prawie pracy, umowy o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopu, wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy oraz obowiązków pracownika ze szczególnym uwzględnieniem zakazu konkurencji. W ramach kursu Studenci mają również dostęp do kazusów oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego - dla ułatwienia przyswojenia wykładanych zagadnień

W ramach kursu udostępniane są materiały do zajęć z przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo cywilne II: prawo rzeczowe" dla studentów niestacjonarnych III roku prawa

W kursie Historii administracji przedstawiono materiały, które na wykładzie zostały przedstawione skrótowo. Dotyczy to przede wszystkim pozycji prezydenta w USA, II Rzeczypospolitej i korpusu urzędniczego.

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Materiały uzupełniające oraz rozwijające zagadnienia przedstawione podczas wykładu. 

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Materiały uzupełniające oraz rozwijające zagadnienia przedstawione podczas wykładu. 

Materiały uzupełniające do zajęć - Prawo Unii Europejskiej - II rok studia niestacjonarne - konwersatoria

kurs e-learningowy stanowiący uzupełnienie wykładu z prawa konstytucyjnego dla studentów Niestacjonarnego Studium Administracji

Interaktywny wykład stanowi uzupełnienie tradycyjnego wykładu oraz konwersatorium prowadzonego w ramach przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prezentowane treści stanowią punkt wyjścia do usystematyzowania zdobytej wiedzy, jej pogłębienia i utrwalenia.

Niniejsze materiały stanowią uzupełnienie i materiały pomocnicze z przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe (V rok, stacjonarny, 2014/2015)

Interaktywny wykład stanowi uzupełnienie tradycyjnego wykładu oraz konwersatorium prowadzonego w ramach przedmiotu Postępowanie administracyjne. Prezentowane treści stanowią punkt wyjścia do usystematyzowania zdobytej wiedzy, jej pogłębienia i utrwalenia.

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów III roku I stopnia kierunku Administracja.

Skrypt „Prawo Rodzinne i Opiekuńcze” stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów II roku administracji WPiA UAM realizujących w ramach planowych zajęć kursowych ćwiczenia z przedmiotu: „Prawo Cywilne”. Skrypt składa się z siedmiu samodzielnych części (cz. 1.-2.  Zawarcie i ustanie małżeństwa. Matrimonium non existens. Przeszkody  małżeńskie. Stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków; cz. 3.-4. Ustroje majątkowe małżeńskie; cz. 5. Prawo filiacyjne; cz. 6. Przysposobienie; cz. 7. Opieka i kuratela), których zakres obejmuje autorsko opracowane zagadnienia teoretyczne oraz studia przypadków (ang. case study) do samodzielnego rozwiązania.

Skrypt „Prawo Spadkowe” stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów II roku administracji WPiA UAM realizujących w ramach planowych zajęć kursowych ćwiczenia z przedmiotu: „Prawo Cywilne”. Skrypt składa się z pięciu samodzielnych części (cz. 1. Pojęcie i charakterystyka spadku. Reguły dziedziczenia; cz. 2. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe; cz. 3. Rozrządzenia testamentowe. Instytucja zachowku; cz. 4. Spadkobranie; cz. 5. Dział spadku i umowy spadkowe), których zakres obejmuje autorsko opracowane zagadnienia teoretyczne oraz studia przypadków (ang. case study) do samodzielnego rozwiązania.

Materiały uzupełniające wykład z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze dla studentów administracji zaocznej I stopnia.

Niniejsze  materiały stanowią element kursowego wykładu Prawa Unii Europejskiej studentów Zaocznego Studium Administracji. Przedstawione zagadnienia oraz informacje są pomocą w ramach przygotowania do końcowego egzaminu pisemnego.

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu dla studentów III r. Niestacjonarnego Studium Prawa.

Poniżej macie Państwo przywołane najważniejsze orzeczenia dotyczące problematyki Prawa handlowego (część zawartych w nich rozstrzygnięć już Państwo znacie). Bądźcie Państwo uprzejmi przestudiować i przyswoić w/w orzeczenia jako uzupełnienie materiału prezentowanego na standardowym wykładzie, w trakcie konwersatoriów oraz zawartego w polecanych przez nas podręcznikach. Naturalnie, zakres wymaganego na egzamin materiału został wyznaczony w zagadnieniach egzaminacyjnych „zawieszonych” na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.  

Postępowanie karne wykład - kurs obejmuje 15 godzin w semestrze zimowym oraz 15 godzin w semestrze letnim wykładu tradycyjnego oraz 30 godzin wykładu a-learning' owego. Tematy wykładów tradycyjnych w semestrze zimowym: zagadnienia ogólne polskiej procedury karnej, zasady procesowe I, zasady procesowe II, uczestnicy procesu karnego ze szczególnym uwzględnieniem stron procesowych, warunki dopuszczalności procesu karnego. Materiały a-learning' owe: czynności procesowe, postępowanie przygotowawcze zarys problematyki, wybrane zagadnienia Działu XIII k.p.k.

Kurs stanowi uzupełnienie konwersatoriów z przedmiotu Fundusze strukturalne UE dla studentów III roku Niestacjonarnego Studium Administracji.

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji dla III roku Niestacjonarnego Studium Prawa.

Kurs stanowi uzupełnienie konwersatoriów z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze dla studentów III roku Niestacjonarnego Studium Administracji.

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz przyczyn i mechanizmów regulacji sektora łączności elektronicznej. Materiały uzupełniające oraz rozwijające zagadnienia przedstawione podczas wykładu. 

Kurs pozwala na analizę materiału źródłowego klasyków filozofii polityki i prawa. Wskazane pytania stanowić mogą materię do pogłębionej refleksji materiału podstawowego wykładanego w ramach zajęć.

Materiały stanowią uzupełnienie wiadomości z przedmiotu Projekty Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej dla Studentów studiów niestacjonarnych kierunku Administracja na WPIA (wykład oraz konwersatoria)

Kurs zawiera materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów studiujących na kierunku Administracji i Prawo w trybie stacjonarnym i zaoczym. Kurs stanowi uzupełnienie wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu.

Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo pracy i stosunki pracownicze" dla Studentów II roku I stopnia kierunku Administracja.

Jako uzupełnienie wykładu dla studentów V roku Prawa na WPiA UAM prowadzone są zajęcia konwersatoryjne w trybie 7 spotkań merytorycznych. Ukierunkowane są one na rozwiązywanie kazusów z szczególnym uwzględnieniem części szczególnej i procesowej ustawy skarbowej.

For all the international students of the Adam Mickiewicz University there is a possibility to participate in a project called Crime and Punishment'. The project is conducted by the academic teachers of the Chair of the Criminal Law, including Anna Demenko Ph.D, Elżbieta Hrybiewicz Ph.D. For the completion of the course each student can obtain 8 ECTS points.
The course is available in English, but if so required selected parts of the classes as well as study materials can be offered in German or in Spanish, especially to suit those students who do not posses the sufficient language fluency in English.
The assessment method is a 500 to 2000-word-essay on the chosen topics related with the current problems of the Criminal Law combined with the participation in the 80 % of classes.
Outstanding students shall be awarded special certificates testifying their achievements.