Zasady logowania na Platformę E-learningową UAM :: How to log onto AMU E-learning Platform

(For English version TURN HERE.)

Platforma E-learningowa UAM (od r. akad. 2021/2022 wersja archiwalna; od 2021/22 działa czynnie nowa zmodernizowana wersja pod adresem http://lms.amu.edu.pl ) składa się z sieci platform Moodle. Do zalogowania potrzebne jest konto UAM (nazywane kontem USOS przez pracowników dydaktycznych). Posiadacz konta UAM ma przypisane m.in. następujące dane:

 • Nazwę użytkownika UAM, np. abc123
 • Adres email UAM: abc123@amu.edu.pl (Pracownik) albo abc123@st.amu.edu.pl (Student)
 • Hasło główne do wszystkich systemów informatycznych UAM (nazywane także „hasłem do USOS-a”)   

Istnieją dwie metody logowania do różnych systemów UAM - samą nazwą użytkownika UAM bądź pełnym adresem email UAM.

1) Moodle z CAS

Większość platform Moodle – podobnie jak USOSWeb – wymaga przejścia autoryzacji w specjalnym okienku CAS.

W okienku CAS logujemy się następująco:

 • Nazwą użytkownika jest - najlepiej - nazwa użytkownika UAM (względnie, w większości przypadków zadziałać powinien też pełen aktualny adres email UAM z nazwą użytkownika UAM przed @)
 • Hasłem jest hasło USOS

Platformy Moodle (podział na jednostki sprzed restrukturyzacji UAM w 2019 r.), które wymagają logowania poprzez CAS:

 1. Moodle EPICUR (platforma dodana w lutym 2021, logowanie CAS wymagane wyłącznie od użytkowników UAM)
 2. Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej
 3. Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 4. Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia
 5. Studium Językowe UAM: Inne
 6. Wydział Chemii
 7. Wydział Fizyki
 8. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 9. (ex-)Wydział Historyczny
 10. Wydział Matematyki i Informatyki
 11. Wydziały Nauk Geograficznych i Geologicznych
 12. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 13. (ex-)Wydział Nauk Społecznych
 14. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 15. Wydział Prawa i Administracji
 16. Wydział Studiów Edukacyjnych
 17. Wydział Teologiczny

UWAGA: Użytkownicy logujący się po raz pierwszy na daną platformę Moodle w ten sposób mogą – pomimo pozytywnej autoryzacji CAS – nie zostać dopuszczeni do platformy. W sprawie kolejnych kroków, prosimy zaznajomić się z tą stroną.

UWAGA: W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Moodle bądź aplikacji Moodle Desktop, należy przed pierwszym logowaniem skopiować link WWW własciwej instancji Moodle (np. https://www.elearning.amu.edu.pl/fizyka) i wprowadzić go w aplikacji (pole "adres strony"), aby połączyć ją z Moodle, a następnie stosownie się zalogować. Autoryzacja logowania (okienko CAS) otworzy się w przeglądarce internetowej urządzenia (telefonu, tabletu itp.), a następnie powrócimy do aplikacji.

2) Moodle bez CAS

Na kilku innych platformach Moodle nie jest wymagana autoryzacja CAS.

Do platform bez CAS logujemy się następująco (także w aplikacji mobilnej Moodle):

 • Nazwą użytkownika jest PEŁEN adres email o postaci abc123@amu.edu.pl (Pracownicy) lub abs123@st.amu.edu.pl (Studenci)
 • Hasłem jest hasło USOS

Platformy Moodle bez CAS:

 1. Biuro Karier UAM
 2. Centrum Informatyczne UAM
 3. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
 4. Forum twórców i użytkowników danych przestrzennych GIS-Jeziory
 5. Studium Językowe UAM: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2
 6. Studium Językowe UAM: Kursy dla pracowników i doktorantów
 7. Wydział Anglistyki
 8. Wydział Biologii
 9. Wydział Neofilologii
 10. Moodle OWKO

W przypadku problemów z logowaniem na powyższe platformy (bez CAS), prosimy zaznajomić się z tą stroną.

3) Konta spoza UAM

Niektóre z platform niezwiązanych bezpośrednio ze studiami na UAM dopuszczają także rejestrację użytkowników bez kont UAM. Prosimy zaznajomić się z informacją podaną na stronie logowania konkretnej platformy.

4) Dostęp dla gości

Niektóre kursy danej platformy mogły zostać udostępnione przez Prowadzących dla anonimowych gości bez konta UAM - bo wpisaniu umówionego z Prowadzącym hasła. Po zalogowaniu się jako gość, można przeglądać udostępnione treści kursowe, ale nie można wykonywać żadnych zadań. UWAGA: Tryb dostępu dla gościa nie działa w aplikacji mobilnej Moodle.The AMU E-learning Platform (as of 2021/22 an archive, while a new, modernised version operates from https://lms.amu.edu.pl ) consists of a network of Moodle installations. To access them you need your AMU account (a.k.a. USOS account among AMU Teaching Staff). With your AMU account, you receive:

 • AMU username: e.g. abc123
 • AMU email address: abc123@amu.edu.pl (Staff) or abc123@st.amu.edu.pl (Students)
 • One central password to all AMU systems (a.k.a “USOS password”)

Currently there are two ways of logging into AMU’s various systems - using either your AMU username or your full AMU email address.

1) CAS Moodles

Most Moodle platforms – similar to USOSWeb – require passing the special CAS authentication pop-up page.

To log onto a CAS Moodle platform, please enter:

 • your AMU username - ideally (alternatively, in most cases your AMU email may also work)
 • your USOS password.

Here is the list of the CAS Moodle sites (before AMU structure changes of 2019)::

 1. Moodle EPICUR (site added in Feb. 2021, CAS login required only of AMU users)
 2. Centrum Edukacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej (AMU Library Learning Centre)
 3. Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 4. Studium Językowe UAM: Studia I i II stopnia
 5. Studium Językowe UAM: Inne
 6. Wydział Chemii
 7. Wydział Fizyki
 8. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 9. (ex-)Wydział Historyczny
 10. Wydział Matematyki i Informatyki
 11. Wydziały Nauk Geograficznych i Geologicznych
 12. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 13. (ex-)Wydział Nauk Społecznych
 14. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 15. Wydział Prawa i Administracji
 16. Wydział Studiów Edukacyjnych
 17. Wydział Teologiczny

NOTE: With first-time users it may happen that despite your positive CAS authentication, the Moodle platform will not accept you. Follow further advice on this page.

NOTE: If you use the Moodle mobile app or Moodle Desktop app, please copy the WWW link of your Moodle platform (e.g. https://www.elearning.amu.edu.pl/fizyka) and enter it into the app ("site address") when first logging in - in order to connect the app to the platform, and then log in as appropriate. The CAS authentication wndow will open in your device's default browser and then return you to the Moodle app.

2) Non-CAS Moodles

Several other Moodle platforms do NOT require CAS.

To log onto a non-CAS Moodle please enter:

 • your full AMU email address as your login, e.g. abc123@amu.edu.pl (Staff) or abc123@st.amu.edu.pl (Students and most PhD Students)
 • your USOS password

Here is the list of AMU Non-CAS Moodles:

 1. Biuro Karier UAM
 2. Centrum Informatyczne UAM
 3. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
 4. Forum twórców i użytkowników danych przestrzennych GIS-Jeziory
 5. Szkoła Językowa UAM: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2
 6. Szkoła Językowa UAM: Kursy dla pracowników i doktorantów
 7. Wydział Anglistyki
 8. Wydział Biologii
 9. Wydział Neofilologii
 10. Moodle OWKO

If you face problems logging in, follow advice on this page.

3) Non-AMU accounts

Some AMU Moodle platforms, not directly related to studying at AMU, may also accept other accounts than AMU for logging in. You may want to follow specific information posted on those platforms for further information.

4) Guest access

Some Moodle courses may have been opened by Teachers for anonymous guests without an AMU account - after an agreed password is entered (set by the Teacher). After logging in as a guest, you can browse the available course contents, but you cannot perform any input tasks. Note that guest access like this works only in the internet browser, not in the Moodle mobile app.


Last modified: Thursday, 2 September 2021, 1:28 PM