Problemy z logowaniem na platformie Moodle z autoryzacja CAS :: Login / password recovery on AMU Moodles with CAS authentication

(For English version TURN HERE.)

Pracownicy, którzy pomimo poprawnej autoryzacji w okienku CAS, nie mogą zalogować się na daną platformę Moodle (zwykle przy pierwszym logowaniu), proszeni są o zgłaszanie tego faktu na adres elearning@amu.edu.pl. Prosimy:

  • pisać z adresu mailowego AMU, który chcą Państwo zarejestrować (podać swoją nazwę użytkownika UAM);
  • podać dane (adres internetowy / nazwę) platformy Moodle, na którą chcą się Państwo zalogować;
  • podać link do swojego profilu w USOSWeb. (Po zalogowaniu: "Mój USOSWeb" > u dołu z prawej w sekcji "Informacje o użytkowniku" skopiować link "Moja strona profilowa".)

Studenci (szczególnie pierwszego roku), którzy nie mogą się zalogować na daną platformę Moodle pomimo poprawnej autoryzacji CAS, proszeni są o cierpliwość - gdy Państwa pierwszy kurs, na który zostaliście zarejestrowani w USOS, zostanie również założony na platformie Moodle, uzyskają Państwo dostęp (zwykle jeszcze tego samego dnia). Jeśli problem nie ustąpi w przeciągu 1-2 dni, można go zgłosić na adres elearning@amu.edu.pl, koniecznie: (1) ze studenckiego konta email, (2) podając link do swojego profilu USOSWeb, (3) z dokładnym wskazaniem, na którą platformę Moodle (wydział) oraz kurs chcecie się Państwo zalogować.

Osoby, które nie przechodzą pomyślnie autoryzacji CAS, powinny postarać się odzyskać / odnaleźć swoje hasło. Jeśli to się nie uda, należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do wydziałowego bądź odpowiedniego koordynatora USOS celem zresetowania hasła.

W przypadku podejrzenia, że hasło zostało skradzione, można je zmienić samodzielnie na stronie https://panel.amu.edu.pl/.

UWAGA: Zmiana (bądź reset) hasła służącego do logowania się do Moodle przez CAS, spowoduje zmianę głównego hasła do WSZYSTKICH Państwa systemów UAM - Eduroam, USOSWeb, poczty AMU Office 365 itp.

***

Osoby z kontami specjalnymi, które NIE logują się przez CAS, a mają problemy z zalogowaniem na tak zabezpieczoną platformę, w pierwszej kolejności prosimy dokładnie wpisać z ręki jeszcze raz dane logowania (niektóre przeglądarki takie jak Chrome niekiedy błędnie zapamiętują hasła Moodle). Jeśli się to nie powiedzie, prosimy kontaktować się z właściwego adresu mailowego na adres elearning@amu.edu.pl , podając też link do platformy Moodle, na którą chcą się Państwo zalogować.


AMU Staff Members who authenticate correctly in the CAS window but still cannot access their Moodle platform, should send requests for access to elearning@amu.edu.pl . Please:

  • write from your AMU email address;
  • specify the URL address (or name) of the Moodle platform you are trying to access;
  • provide the link to your USOSWeb profile page. (After login go: "My USOSWeb" > copy the "My profile page" link under "User information" botttom right.)

AMU Students (especially 1st-year) who cannot access their Moodle platform despite having correctly passed the CAS authentication page – please wait patiently: as soon as any course into which you have been registered in USOS has been set up correctly on Moodle by your Teacher, your Moodle accounts will register and you will be able to log in and join the Moodle course (usually on the same day). If the problem persists, and you are still unable to log in after 1-2 days, you may report the problem to elearning@amu.edu.pl - you must (1) write from your AMU student's email account, (2) provide the link to your USOSWeb profile page, and (3) state precisely which Moodle platform and course you need to join. 

If you are unable to successfully pass the CAS authentication page, you should first of all try to remember / find your USOS / AMU email password. If this fails, please contact the respective USOS coordinator with your ID card, who will help you reset the password.

Should you suspect that your password may have been acquired by anyone unauthorised, you can change the password on the page https://panel.amu.edu.pl/ .

IMPORTANT: Once your USOS password has been changed, the new password will affect your access to ALL the AMU systems, including Eduroam Wi-Fi, USOSWeb, AMU Office 365 email etc.

***

If you held a special account on the Moodle platform not requiring CAS authentication, and are facing problems logging back on, please first of all, try logging in once more, this time entering your login data precisely by hand and not relying on your browser's stored data. Especially Chrome is known to suggest wrong passwords on Moodle installations - erase whatever your browser suggests in the password field and type in your password manually. If this fails, please contact elearning@amu.edu.pl: write from the email address under which you were registered on Moodle and specify the name or URL address of the Moodle platform you want to regain access to.

Last modified: Thursday, 15 October 2020, 12:44 PM