Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (archiwum)

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Logo Platformy E-learningowej UAM

Logowanie:
 • Nazwa użytkownika: pełen adres e-mail UAM:
  • Studenci: np. abc123@st.amu.edu.pl
  • Pracownicy (z nazwą użytkownika jak w AMURap), np.: xyz123@amu.edu.pl
 • Hasło: hasło USOSWeb / AMURap

(UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu, zasoby Pomocy Moodle przeznaczone dla Pracowników wymagają ok. 10 minut do odblokowania dostępu.)

(Dodatkowe informacje OWKO nt. logowania na Platformę E-learningową UAM.)

* * *

To login:
 • Username: your AMU email address:
  • Students: e.g. abc123@st.amu.edu.pl
  • Staff (with basic username as entered into AMURap), e.g. abc123@amu.edu.pl
 • Password: your USOSWeb / AMURap password

(NOTE: After first logging in, Moodle Help resources intented for Staff require about 10 minutes to unlock access.)

(Further information from OWKO about logging onto AMU E-learning Platform.)