Wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z treściami kształcenia - elementami procesu historycznoliterackiego oraz ze strukturą, funkcjami i analizą dzieła literackiego. Nabycie umiejętności przeprowadzania samodzielnych analiz filologicznych w zakresie ww. problematyki oraz umiejętności pogłębiania wiedzy teoretycznoliterackiej na podstawie literatury przedmiotu.


Literaturoznawstwo jako nauka filologiczna - wstępne rozróżnienia i definicje, przedmiot badań, metody. Podstawy semiotyki - koncepcje F. de Saussure`a, Ch. Peirce`a i Ch. Morrisa.

Funkcje języka (K. Bűhler, R. Jakobson, S. Barańczak); kultura masowa, ze szczególnym uwzględnieniem literatury. Stylistyka ogólna, pojęcie stylu, klasyfikacje stylów. Fonetyczne, leksykalne, morfologiczne, składniowe, semantyczne środki stylistyczne. Stylizacja - pojęcie i rodzaje. Główne elementy struktury dzieła literackiego, problemy kompozycji. Wersyfikacja - rytmika, rymika, strofika, wybrane systemy wesyfikacyjne. Elementy metryki porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem wersyfikacji starożytnej Grecji i Rzymu. Genologia - podział na rodzaje i gatunki literackie. Liryka, epika, dramat - wyznaczniki rodzajowe i podstawowe gatunki, ze szczególnym uwzględnieniem antycznej genezy dramatu. Elementy procesu historycznoliterackiego.

Literatura:

- Barańczak S., Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, dowolne wydanie.

- Bartoszyński K., red., Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", t. 1 - 2, Wrocław 1977 - 1988.

- Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Kraków 2007.

- Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, dowolne wydanie.

- Gołaszewska M., Zarys estetyki, dowolne wydanie.

- Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990 (lub wyd. następne).

- Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, dowolne wydanie.

- Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. 5, Kraków 1980.

- Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

- Markiewicz H., red., Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1 - 3, wyd. 2, Kraków 1976.

- Markiewicz H., red., Problemy teorii literatury, t. 1 - 4, Wrocław 1987 - 1993.

- Markowski M.P., Nycz R., red., Kulturowa teoria literatury. Kraków 2008.

- Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 2 (lub następne), Wrocław 1979.

- Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1983 (lub wyd. następne).

- Sławiński J., red., Słownik terminów literackich, wyd. 3, Wrocław 1998.

- Wellek R., Warren A., Teoria literatury, wyd. 3, Warszawa 1976.

- Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990 (lub wyd. następne).