Struktura języka kazachskiego. Przyrostki i ich rodzaje

Fonetyka i fonologia języka kazachskiego. Harmonia samogłoskowa i spółgłoskowa

Podstawowe informacje o składni języka kazachskiego. Rodzaje zdań. Podstawowe zaimki

Orzeczenie imienne egzystencjalne (bar : joq),

Orzeczenie imienne jakościowe ( – : emes)

Sufiksy osobowo-dzierżawcze, wyrażanie posiadania, zaimki dzierżawcze (-Niki)

Przypadki deklinacyjne

Konstrukcje przydawkowe: I, II, III

Czas teraźniejszo-przyszły (-AdI)

Czas przeszły zaświadczony (-DI)

Czas teraźniejszy właściwy

(-Ip otır, tur, jatır, jür)

Tryb życzący (-ĞI-sI kel- )

Tryb warunkowy (-sA)

Warunek rzeczywisty (-sA -AdI)

Poimki