Cel: pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie nauczania języków specjalistycznych.
Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku lingwistyka stosowana (2 rok studia magisterskie, grupa glottodydaktyczna)

Semestr Letni rok 2019/20

2_SUM (2 rok studia magisterskie uzupełniające)

Wydział Neofilologii

Instytut Lingwistyki stossowanej