Autor: prof. dr hab. Izabela Prokop (Instytut Lingwistyki Stosowanej)

http://150.254.69.241/

Kurs przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających naukę języka hebrajskiego. Oprócz zagadnień ściśle językowych uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w podstawowe zagadnienia związane z komputerową edycją tekstu w języku hebrajskim oraz zdobędą podstawowe umiejętności związane z korzystaniem z zasobów danych i różnych form komunikacji w hebrajskojęzycznych serwisach internetowych.

Autor: mgr Leszek Kwiatkowski (Katedra Studiów Azjatyckich)

http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=260

Współczesne metody analizy składniowej. Podstawowe zagadnienia teorii rządu i wiązania.

Autor: dr Jarosław Aptacy (Instytut Filologii Germańskiej)


http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=247

Adresatami kursu są studenci filologii germańskiej (3 BA) uczestniczący w seminarium przedmiotowym. Kurs jest wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia synchronicznego słowotwórstwa języka niemieckiego i prezentuje jego główne formacje słowotwórcze. Dzięki zróżnicowanym formom aktywności uczestnicy zyskują wsparcie w procesie uczenia się, zwłaszcza w pracy nad materiałem językowym. Kurs opracowany jest w języku niemieckim.

Autor: dr Hanka Konieczna-Zięta (Instytut Filologii Germańskiej)

http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=237

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie studenta do sprawnego komunikowania się w miejscu pracy. Kurs podzielony został na dwie grupy tematyczne. Część 1. – Wstęp do retoryki – ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi elementami wiedzy na temat retoryki jako ważnego fragmentu kompetencji językowo-komunikacyjnej człowieka. W części tej szczególny nacisk zostanie położony na rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji wszelkich typów tekstów i wypowiedzi pojawiających się w komunikacji zawodowej oraz rozwinięcie umiejętności tworzenia tekstów perswazyjnych oraz wygłaszania przemówień. W części 2. kursu, zatytułowanej Wstęp do Public relations, w sposób teoretyczno-praktyczny przedstawione zostaną zasady komunikacji w zakresie public relations, a więc najdynamiczniej rosnącego sektora działalności komunikacyjnej w sferze publicznej i w odniesieniu do kształtowania wizerunku instytucji i utrzymywania przez nią kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

Autor: dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej (Katedra Ekokomunikacji)

http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/index.php?categoryid=195