Prezentowany kurs przeznaczony jest dla studentek i studentów I roku studiów licencjackich (grupa A1-2) i zawiera materiały odnoszące się do tematyki proseminarium literaturoznawczego w semestrze zimowym. Kurs obejmuje okres od początków piśmiennictwa niemieckojęzycznego do roku 1848. Załączone materiały prezentują sylwetki najważniejszych autorów i ich dzieła, ponadto wybrane teksty literatury prymarnej i ćwiczenia do nich.

Wykład obejmuje zarys historii literatury niemieckojęzycznej od początku piśmiennictwa do pierwszej wojny światowej. Cezurę (także semestralną) stanowi połowa XIX wieku. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane w układzie chronologicznym poszczególne epoki historycznoliterackie, prądy, tendencje artystyczne oraz twórcy i ich dzieła charakterystyczne dla poszczególnych epok.