Kurs stanowi integralną część przedmiotu Proseminarium literaturoznawcze IV (literatura niemieckojęzyczna po roku 1945). Punktem ciężkości są główne tendencje we współczesnej liryce niemieckojęzycznej po roku 1945. Kurs zawiera krótki opis tendencji oraz wybrane wiersze wraz z ćwiczeniami, które pomocne są w ich analizie i interpretacji.

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu składni języka niemieckiego oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności ana­li­tycz­nych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z da­nej dziedziny.

kurs jest uzupełnieniem zajęć proseminarium literaturoznawcze3 (literatura lat 1918/1949) i obejmuje 8 godzin ćwiczeń