Umiejętne zarządzanie informacją przestrzenną stanowi podstawowe narzędzie prawidłowego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, a także funkcjonowania jednostek administracyjnych. Korzystanie z cyfrowego zasobu danych przestrzennych stanowi już nie tylko dobrą praktykę, ale jest ustawowym obowiązkiem jednostek państwowych i samorządowych (Dyrektywa INSPIRE, Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisy wykonawcze). Nasze doświadczenia utrwalone w ostatnich opracowaniach: „Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego” (red. S. Bródka, 2010) czy „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej” (red. T. Kaczmarek, 2012) są bazą do przybliżenia tych zagadnień w formie warsztatów specjalistycznych. Na warsztaty składają się trzy spotkania w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (Wielkopolski Park Narodowy) oraz pięć modułów prowadzonych metodą nauczania na odległość (e-learning). Szczegóły dotyczące zgłoszeń: http://gis-jeziory.amu.edu.pl.  Zapraszamy