Dostępne kursy

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie
preparatów kosmetycznych, kontroli jakości głównych składników kosmetyków
(środków opalających, wybielających, barwiących, konserwujących, zapachowych,
surfaktantów, składników biologicznie i chemicznie aktywnych), zasad
bezpieczeństwa oraz higieny pracy w laboratorium.
• Rozwinięcie zdolności wyboru i stosowania różnych technik instrumentalnych
służących do analizy jakościowej oraz ilościowej składników wyrobów
kosmetycznych.
• Przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań.
• Wyrobienie umiejętności pisania raportów z przeprowadzonych badań i
korzystania ze źródeł literaturowych.
• Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.


 15 godzinny kurs dla studentów studiów II stopnia - Technologia Informacyjna w szkole(II). Realizowany w ramach modułu edukacyjnego (bloku przedmiotów pedagogicznych).

 

Kurs 15 godzinny dla studentów studiów I stopnia - Technologia Informacyjna w szkole.  Realizowany w ramach modułu edukacyjnego (bloku przedmiotów pedagogicznych).


Proseminarium dla studentów II stopnia kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (15h kurs e-learningowy). Zajęcia obejmują  problemy z Zastosowania Chemii Koordynacyjnej omawiane na wykładzie.

 • Wprowadzenie do przedmiotu
 • Zagadnienia Chemii Koordynacyjnej
 • Związki kompleksowe w organizmach żywych
 • Zastosowanie kompleksów w katalizie
 • Barwniki
 • Związki kompleksowe w medycynie 

Kurs ma na celu przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu składu chemicznego oraz działania kosmetycznego i leczniczego wybranych roślin. Ma również umożliwić poznanie rodzajów surowców roślinnych i metod ich przetwarzania na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Ponadto omówione zostaną normy dotyczące czystości i warunków przetwarzania surowców zielarskich.

Kurs 15 godzinny dla studentów studiów I stopnia specjalności Chemia i przyroda - Środki dydaktyczne obejmuje 15 godzin ćwiczeń, zgodny z wymogami UE dotyczącymi e-learningu.

15h kurs proseminaryjny dla studentów II i III roku I stopnia. Zajęcia obejmują  problemy z Chemii Bionieorganicznej omawiane na wykładzie.

 • Wprowadzenie do przedmiotu
 • Przenoszenie tlenu
 • Przenoszenie elektronów (cytochromy i miedzioproteiny)
 • Pozostałe metaloproteiny
 • Metale w medycynie 

Moduł dla doktorantów Wydziału Chemii UAM

Zajęcia obejmują 5 godzin wykładów i 10 godzin warsztatów

Celem modułu jest:

 • zapoznanie doktorantów ze zmianami, jakie dokonały się w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW);
 • zaznajomienie z Europejską, Polską i Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz korzyściami płynącymi z ich implementacji;
 • przekazanie wiedzy na temat sposobów zarządzania jakością kształcenia w jednostce i doskonalenia jakości kształcenia przez każdego nauczyciela akademickiego;
 • wyrobienie umiejętności prawidłowego definiowania efektów kształcenia i  przypisywania punktów ECTS;
 • wykształcenie umiejętności dobierania właściwych sposobów kształcenia i oceniania do założonych efektów kształcenia;
 • przygotowanie słuchaczy do wyboru i określania właściwych kryteriów oceny;
 • rozwinięcie kompetencji w stosowaniu niekonwencjonalnych sposobów kształcenia i oceniania.

Prowadząca: prof. Maria Ziółek

Zaczynamy zajęcia jako kurs prowadzony w formie b-learningu. Korzystać będziecie Państwo z platformy nauczania zdalnego Wydziału Chemii UAM, na której serwowany jest nasz kurs.

Kurs stworzony został zgodnie z wymogami unijnymi dotyczącymi EQF oraz przygotowania Państwa do kształcenia ustawicznego.
logo

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku I stopnia i obejmuje 30 godzin lekcyjnych z czego 16 godzin w ramach 8 bloków tematycznych prowadzonych metodą e-learningową.

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie
preparatów kosmetycznych, kontroli jakości głównych składników kosmetyków
(środków opalających, wybielających, barwiących, konserwujących, zapachowych,
surfaktantów, składników biologicznie i chemicznie aktywnych), zasad
bezpieczeństwa oraz higieny pracy w laboratorium.
• Rozwinięcie zdolności wyboru i stosowania różnych technik instrumentalnych
służących do analizy jakościowej oraz ilościowej składników wyrobów
kosmetycznych.
• Przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań.
• Wyrobienie umiejętności pisania raportów z przeprowadzonych badań i
korzystania ze źródeł literaturowych.
• Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

15 godzinny wykład monograficzny dla studentów II stopnia.

Wykład wraz z materiałami dodatkowymi, obejmuje treści opisujące procesy zachodzące przy produkcji piwa w aspekcie chemicznym.

Kurs 15 godzinny dla studentów studiów I stopnia - Technologia Informacyjna w szkole realizowany w ramach bloku przedmiotów pedagogicznych, zgodnie z wymogami UE dotyczącymi e-learningu.


15 godzinny kurs dla studentów studiów II stopnia.  Realizowany w ramach modułu edukacyjnego (bloku przedmiotów pedagogicznych).