Celem kursu jest:

  • przekazanie studentom wiedzy o ogólnych mechanizmach kształtujących bioróżnorodność organizmów na przykładzie różnorodności pierwotniaków i zwierząt (Metazoa)
  • przekazanie studentom wiedzy o współczesnych koncepcjach historii ewolucyjnej głównych kładów zwierzęcych w świetle rezultatów filogenetyki molekularnej i kladystyki morfologicznej
  • przedstawienie studentom planów budowy oraz wiedzy o biologii i ewolucji zwierząt, które tworzą obecnie lub tworzyły w przeszłości bioróżnorodność Ziemi
  • charakterystyka zwierzęcych organizmów modelowych wykorzystywanych w bioinformatyce na tle bioróżnorodności grup taksonomicznych, do których są zaliczane; implikacje dla wiarygodności uogólnień teoretycznych wynikające z prawidłowej rekonstrukcji powiązań ewolucyjnych pomiędzy zwierzęcymi organizmami modelowymi