1. Zapoznanie z terminologią naukową stosowaną w zakresie onkologii, biologii komórek nowotworowych oraz ich mikrośrodowiska.

2. Zapoznanie z metodami wizualizacji i badań komórek nowotworowych oraz z głównymi liniami komórek nowotworowych wykorzystywanymi do badań.

3. Zapoznanie z rolą lekarza patomorfologa w onkologii - możliwości i ograniczenia.

4. Przekazanie wiedzy na temat zmian biochemii komórek nowotworowych oraz heterogenności komórek nowotworowych pod względem morfologicznym i funkcjonalnym.

5. Przekazanie wiedzy o różnorodności mechanizmów komunikowania się komórek nowotworowych z otoczeniem.

6. Zaznajomienie z efektami komunikacji komórek nowotworowych z otoczeniem.

7. Zapoznanie ze zjawiskiem immunogenności nowotworów oraz mechanizmami ucieczki komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego.

8. Przedstawienie aktualnych strategii eliminacji komórek nowotworowych w wyniku oddziaływania na ich błonę komórkową, organelle oraz kontakty z otoczeniem.

9. Wyrobienie umiejętności wskazywania właściwych metod służących do badań komórek nowotworowych oraz sposobów ich eliminacji.

10. Wypracowanie umiejętności rozpoznawania cech komórek nowotworowych oraz komórek z ich mikrośrodowiska w oparciu o zdjęcia mikroskopowe.

11. Wyrobienie umiejętności prawidłowej interpretacji danych literaturowych, dyskusji o nich oraz formy ich prezentacji.

1) przekazanie informacji z zakresu podstaw edukacji ekologicznej, zakładania i prowadzenia centrum edukacji ekologicznej
2) rozwinięcie zdolności planowania działań możliwych do podjęcia w centrum edukacji ekologicznej
3) rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych (ankietowania, kampanie społeczne) do rozwiązywania zagadnień dotyczących społecznego odbioru ekologii i kształtowania postaw proekologicznych i pro-środowiskowych w społeczeństwie
4) przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań
5) wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł literaturowych
6) rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie