Cele kształcenia: 
1. Zapoznanie studentów z pojęciami, parametrami i wskaźnikami charakteryzującymi zoocenozy.
2. Poznanie etapów i zasad prowadzenia badań zoocenologicznych.
3. Zastosowanie metod faunistycznych oraz wybranych teorii biologicznych ochronie przyrody.
4. Zapoznanie studentów ze specyfika zgrupowań fauny w mikrośrodowiskach i środowiskach inicjalnych oraz interakcji miedzygatunkowych.