Cele kształcenia: 
1. Zapoznanie z modelem rozkładu bogactwa gatunkowego świata roślin, zwierząt i grzybów na Ziemi
2. Zapoznanie ze zmiennymi uwarunkowaniami formowania się bogactwa flory, fauny i mykobioty w Polsce w czasie i w przestrzeni
3. Zapoznanie z zasadniczymi rysami krajowych zasobów flory, fauny i mykobioty 
4. Dokonanie przeglądu głównych zagrożeń dla bioróżnorodności na poziomie globalnym i regionalnym
5.Zapoznanie z kategoriami gatunków specjalnej troski
6. Zapoznanie z przejawami i skalą antropogenicznych przeobrażeń zasobów przyrodniczych świata, Europy i Polski
7. Przegląd międzynarodowych i krajowych inicjatyw, strategii i uregulowań prawnych na rzecz pomniejszenia skutków zagrożeń i efektywności ochrony przyrody
8. Ukształtowanie umiejętności oceny informacji medialnych o zagrożeniach środowiska przyrodniczego w oparciu o racjonalne przesłanki
9. Zmotywowanie do ustawicznego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy z zakresu ochrony przyrody